Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Anna Murray > Into Indigo > Saoil A' Mhr

   
Into Indigo Saoil A' Mhr
   
Credits: Traditional; arranged by Anna Mhoireach & Iain F. MacLeod
   
Appears On: Into Indigo
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Saoil a Mhr am ps thu? Morag, do you think you'll marry?
Saoil am ps thu Fiullaigean? Do you think you'll marry Fiullaigean?
Saoil a Mhr am ps thu? Morag, do you think you'll marry?
Theireadh gu ler nach b' urrainn dhut Plenty would say that you couldn't
   
'S beag a bha dil aig do mhthair Little did your mother think
Gur h-ann do dh' Arnol a chuirt' thu That you would be sent to Arnol
An deidh cho grinn 's a bha thu After how skillful you were
Air do shnthaid mhuslin With your muslin needle
   
Ged a bha Fiullaigean spgach Although Fiullaigean was heavy-footed
Dheanadh e cerd a h-uile fir He could turn his hand to anything
Chuireadh e craobh ann an gradh He would plant a tree in the garden
Chuireadh e cl is curranan He would plant cabbages and carrots
   
Thog e tigh-geal ann an Arnol He built a white house in Arnol
Anns an robh ird' neo-chumanta Of unusual height
Staidhrichean cama le sgthain A winding, mirrored staircase
Chun an ruim ird' aig Fiullaigean Up to Fiullaigean's top room
   
'Nuair a thig luingeas na bn-righ When the Queen's ship comes
Nall air an t-sl le gunnachan Over the sea with its guns
Thig iad a steach a Loch Arnoil They will sail up Loch Arnol
Dh' fhaighneachd cit' eil Fiullaigean To ask where Fiullaigean is
   
Thainig litir a nall as an Fhraing A letter came over from France
Is t' eile nall Ruisia And another over from Russia
Paipearan feadh na Roinn-Erp' Newspapers all over Europe
Ag innseadh mu phsadh Fhiullaigein Telling of Fiullaigean's wedding
   
(Sist 2x) (Chorus 2x)