Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Anna Murray > Tr Nithean > 'S Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh

   
Tr Nithean 'S Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh
   
Credits: Murdo McFarlane
   
Appears On: Tr Nithean
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "'S Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh" on Capercaillie's album The Blood Is Strong
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus:
Faili faili faili o ro Faili faili faili o ro
Faili faili faili o ro Faili faili faili o ro
Faili faili faili o ro Faili faili faili o ro
'S cian nan cian bho dh'fhg mi Leodhas It is a time of long times since I left Lewis
   
'S fhada leam an oidhche gheamhraidh I feel the winter night long
'S fhada 's fhada 's fhada leam i Long, long, long it is
'S nach fhaic mi ach priridh lom ann I can see nothing but a bare prairie there
'S cha chluinn tonn ri tighinn gu trigh ann And I can't hear a wave coming to the shore
   
(Sist) (Chorus)
   
'N m do'n fheasgar a bhi ciaradh In the evening time when it's getting dark
'S tric a bhios mo spiorad cianail Often the spirit will be full of longing
Smaoineachadh g'eil cian nan cian uam Thinking that there is a long, long distance
Far 'm bu mhiann leam dhol a chilidh From where I would like to be ceilidhing
   
Sgap an comunn, sgaoil na firain ___
Is tha mran dhiubh 's an ir orr' ___
Chunnaic mise cridheil srdail ___
'S o bu shgradh bhi gan isdeachd? ___
   
(Sist) (Chorus)
   
Ach cite nis a-nochd an teid mi? ___
Chan eil cilidh air a' phrridh ___
'S o chan fhaic mi'n m dhomh irigh ___
'N irde 'g iridh ce na mnach ___
   
(Sist) (Chorus)