Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Anna Murray > Tr Nithean > Tha Mo Rn

   
Tr Nithean Tha Mo Rn
   
Credits: Arranged by Anna Murray, Steve Lawrence & Iain F. Macleod
   
Appears On: Tr Nithean
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Tha Mo Rn Air a'Ghille" on Mary Jane Lamond's album Suas E!
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha mo rn air a' ghille I love the lad
'Se mo dhrachd gun tig thu ___
'S mi gu siubhladh leat am fireach I would travel the moorland with you
Fo shileadh nam fuar bheann Under the drip of the cold mountains
   
Oidhche shamhraidh dhomh 's mi'm nar Alone on a summer night
Air mo ghaol sa ni m ran ___
'S truagh a rgh, nach robh mi psd It's a pity I wasn't married
Aig igear a' chil dualaich To the youth with the curled hair
   
O gur e mo cheist an t-igear ___
Fear chil duinn 's an leadain bhidhich And lovely tresses is my darling
'S mi gu siubhladh leat thar m'elais I would fare with you to unknown places
Ged tha'n cta ruadh ort Even though you wear the redcoat
   
Ged tha blth na bric 'ad aodann Although your face is scarred by smallpox
Cha do lughdaich siod mo ghaol ort It didn't lessen my love for you
'S mi gu siubhladh leat an saogh'l I would travel the world with you
Na'n saoilinn fhein do bhuannachd If I thought I could win you over
   
Tha an Nollaig tighinn as r oirnn ___
Ged a tha gur beag mo shrd rith' ___
Am fear nach fhgadh mi sa chil ___
Air chl nan garbh thonn uaine ___
   
Tha mo rn air a' ghille I love the lad
'Se mo dhrachd gun tig thu ___
'S mi gu siubhladh leat am fireach I would travel the moorland with you
Fo shileadh nam fuar bheann Under the drip of the cold mountains