Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > A' rācan a bh'againne

A' rācan a bh'againne

Sčist:
A' rācan a bh'againne
Na mearlaich a thachair ris
A' rācan a bh'againne
'Si challain thug am bās dha
A' rācan a bh'againne
Na mearlaich a thachair ris
A' rācan a bh'againne
'Si challain thug am bās dha

Chaidh e null air a lon
Chaidh e shuirgh' air na h'eoin
Thug mi sgriob air a thoir
'S gorach a bha mi
'Siomadh rud a rinn e riamh
Creididh mi gu robh e fior
Tunnagan a chaidh an fiadh
'S iadsan a shābhail e

Chaidh e null air a loch
Chaidh e punndach sa spot
Lubadh e a's a' phoit
Phlodadh gu bās e
Gheibh sinn dinneir a-nochd
Nach do rinneadh leithid am poit
'N crotal thug mi far na cloich
'S clomh na caor a Spaintich

 

 

Recordings:
"A' Rācan A Bh' Againne" on Capercaillie's album Roses And Tears