Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Bal' an tailear

Bal' an tailear

Bal' an tailear 's cromag air
Bal an tailear rinn e fhagail
Aig a mhathair s cromag air
S i fhein gun cothrom gluasad

Chan eil cu neo cat agam
Chan eil cu neo teid e'n cul
Nuair gheibh e smuid dhen bhata seo
S cha charaich is cha ghluais e