Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Bodachan a ghraidh

Bodachan a ghraidh

Bodachan a ghraidh The old man of the garden
Bu laghach e, bu lurach e He was nice, a handsome one
Bodachan a ghraidh The old man of the garden
Bu laghach e mar bha e riamh He was nice, he always was
Bodachan a ghraidh The old man of the garden
Bu laghach e, bu lurach e He was nice, a handsome one
Bodachan a ghraidh The old man of the garden
Bu laghach e mar bha e riamh He was nice, he always was
   
Sist: Chorus:
H, gu robh nighean aige Ho, he had a daughter
'S , gu robh dithis aige Indeed, he had two
H, gu robh nighean aige Ho, he had a daughter
'S cha do ghabh e rithe riamh Whom he didn't ever recognize
H, gu robh nighean aige Ho, he had a daughter
'S , gu robh dithis aige Indeed, he had two
H, gu robh nighean aige Ho, he had a daughter
'S cha do ghabh e rithe riamh Whom he didn't ever recognize
   
Bodachan a ghraidh The old man of the garden
Cho frigeanach, cho froganach So frisky, so agile
Bodachan a ghraidh The old man of the garden
Cho frigeanach mar bha e riamh As frisky as he ever was
Bodachan a ghraidh The old man of the garden
Cho frigeanach, cho froganach So frisky, so agile
Bodachan a ghraidh The old man of the garden
Cho frigeanach mar bha e riamh As frisky as he ever was

 

 

Recordings:
"Puirt A Beul" on Rachel Walker's album Air Chall