Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Cairistion nighean Eoghainn

Cairistion nighean Eoghainn

'S a hao hil o h il 'S a hao hil o h il
'Se Cairistion' nighean Eghainn It's Cairistiona Ewen's daughter
O hao hil a h il O hao hil a h il
Cha mhr nach do chailleadh i She was nearly lost
'S a hao hil o h il 'S a hao hil o h il
'Se Cairistion' nighean Eghainn It's Cairistiona Ewen's daughter
O hao hil a h il O hao hil a h il
Cha mhr nach do chailleadh i She was nearly lost
   
U bhl bh U bhl bh
Seinnidh Cas Odhar a' phob Cas Odhar will play the pipes
U bhl bh U bhl bh
Ni sinn ruidhl' aighearach We'll dance a jolly reel
U bhl bh U bhl bh
Seinnidh Cas Odhar a' phob Cas Odhar will play the pipes
U bhl bh U bhl bh
Ni sinn ruidhl' aighearach We'll dance a jolly reel

 

 

Recordings:
"D Bhfaigheann Mo Rogha De Thrir Acu" on Dual's album Dual
"Puirt A Beul" on Karen Matheson's album Downriver