Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Chuirinn mo bhàlachan

Chuirinn mo bhàlachan

Version 1:

Sèist: Chorus:
Chuirinn mo bhàlachan shiùbhal nan gàrbhlach I will send my laddie to traverse the moors
Chuirinn mo bhàlachan dh'fhàlbh na fìreachan I will send my love hunting on the moors
Chuirinn mo bhàlachan shiùbhal nan gàrbhlach I will send my laddie to traverse the moors
Chumail an t-sìonnaich bho'n mhéanbh spréidh I will send my love to drive the cattle
Chuirinn mo bhàlachan shiùbhal nan gàrbhlach I will send my laddie to traverse the moors
Chuirinn mo bhàlachan dh'fhàlbh na fìreachan I will send my love hunting on the moors
Chuirinn mo bhàlachan shiùbhal nan gàrbhlach I will send my laddie to traverse the moors
Chumail an t-sìonnaich bho'n mhéanbh spréidh I will send my love to drive the cattle
   
Bhéirinn an gunna dha bhéirinn an cu dha I will give him a gun, I would give him a dog
Luaidh 's fùdar shiùbhal nam fìreachan ___
Bhéirinn an gunna dha bhéirinn an cu dha I will give him a gun, I would give him a dog
Chumail an t-sìonnaich bho'n mhéanbh spréidh I will send my love to drive the cattle
Bhéirinn an gunna dha bhéirinn an cu dha I will give him a gun, I would give him a dog
Luaidh 's fùdar shiùbhal nam fìreachan ___
Chuirinn mo bhàlachan shiùbhal nan gàrbhlach I will send my laddie to traverse the moors
Chumail an t-sìonnaich bho'n mhéanbh spréidh I will send my love to drive the cattle
   
Chuirinn mo chù 's mo ghunna nach diùltadh ___
'S àdharc mhàth ùdair shiubhal na fìreachan ___
Chuirinn mo chù 's mo ghunna nach diùltadh ___
Chumail an t-sìonnaich bho'n mhéanbh spréidh I will send my love to drive the cattle
Chuirinn mo chù 's mo ghunna nach diùltadh ___
'S àdharc mhàth ùdair shiubhal na fìreachan ___
Chuirinn mo bhàlachan shiùbhal nan gàrbhlach I will send my laddie to traverse the moors
Chumail an t-sìonnaich bho'n mhéanbh spréidh I will send my love to drive the cattle

 

 

Version 2:

Chuirinn mo ghiollan a dh'iomain nan caorach I'd send my servant to drive the sheep
Chuirinn mo ghiollan a dh'iomain nan caorach I'd send my servant to drive the sheep
Chuirinn mo ghiollan a dh'iomain nan caorach I'd send my servant to drive the sheep
Chuirinn mo ghaol a dh'iomain nam bò I'd send my love to drive the cattle
   
Sèist: Chorus:
Buachaille ghobhar thu, buachaille chaorach You're a shepherd of goats, a shepherd of sheep
Buachaille ghobhar thu, buachaille chaorach You're a shepherd of goats, a shepherd of sheep
Buachaille ghobhar thu, buachaille chaorach You're a shepherd of goats, a shepherd of sheep
Buachaille laogh thu, buachaille bhò You're a shepherd of calves, a shepherd of cattle
   
Chuirinn mo bhalachan shiubhail a' garbhlaich I'd send my servant boy to the rugged land
Chuirinn mo bhalachan dh' fhalbh na firichean I'd send my servant boy to walk the moor
Chuirinn mo bhalachan shiubhail a' garbhlaich I'd send my servant boy to the rugged land
Chuirinn mo ghaol a dh'iomain nam bò I'd send my love to drive the cattle
   
Bheirinn an gunna dha, bheirinn an cù dha I'd give him the gun, I'd give him the dog
Bheirinn an gunna dha, bheirinn an cù dha I'd give him the gun, I'd give him the dog
Bheirinn an gunna dha, bheirinn an cù dha I'd give him the gun, I'd give him the dog
Chuirinn mo ghaol a dh'iomain nam bò I'd send my love to drive the cattle

 

 

Recordings:
"An Cóisir" on Dual's album Dual
"Puirt A Beul" on Mairi MacInnes' album This Feeling Inside
"Puirt-a-Beul" on Gillebrìde MacMillan's album Thogainn Ort Fonn