Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Dhannsainn ri danns'

Dhannsainn ri danns'

Version 1:

Dhannsainn ri danns' I'd dance
Dhannsainn ris a' bhuideal Dance to the bottle
Dhannsainn ri danns' I'd dance
Na robh rud na bhroinn Were there anything in it
Dhannsainn ri danns' I'd dance
Dhannsainn ris a' bhuideal Dance to the bottle
Dhannsainn ri danns' I'd dance
Na robh rud na bhroinn Were there anything in it
   
Dhannsainn ris a' bhuideal Dance to the bottle
Dhannsainn ris a' bhuideal Dance to the bottle
Dhannsainn ris a' bhuideal Dance to the bottle
Na robh rud na bhroinn Were there anything in it
Dhannsainn ris a' bhuideal Dance to the bottle
Dhannsainn ris a' bhuideal Dance to the bottle
Dhannsainn, dhannsainn ris a' bhuideal Dance, dance to the bottle
Na robh rud na bhroinn Were there anything in it
   
Dhannsainn ri danns' I'd dance
Dhannsainn ri mo leannan Dance to my love
Dhannsainn ri danns' I'd dance
Ri mo leannan fh́n To my own love
Dhannsainn ri danns' I'd dance
Dhannsainn ri mo leannan Dance to my love
Dhannsainn ri danns' I'd dance
Ri mo leannan fh́n To my own love
   
Dhannsadh Màiri 'n tàilleir Mary the tailor's daughter would dance
Ruidhleadh Màiri 'n tàilleir Mary the tailor's daughter would reel
Dhannsadh Màiri 'n tàilleir Mary the tailor's daughter would dance
Gus an d' fhàs i sǵth Until she was tired
Dhannsadh Màiri 'n tàilleir Mary the tailor's daughter would dance
Ruidhleadh Màiri 'n tàilleir Mary the tailor's daughter would reel
Ruidhleadh, dhannsadh Màiri 'n tàilleir Mary the tailor's daughter would reel and dance
Gus an d' fhàs i sǵth Until she was tired

 

 

Version 2:

Sèist: Chorus:
Dhannsadh, gun dannsadh Dance, we would dance
Dhannsamaid le Ailean We would dance with Allan
Dhannsadh, gun dannsadh Dance, we would dance
Dhannsadh Ailean leinn Allan would dance with us
Dhannsadh, gun dannsadh Dance, we would dance
Dhannsamaid le Ailean We would dance with Allan
Dhannsadh, gun dannsadh Dance, we would dance
Dhannsadh Ailean leinn Allan would dance with us
   
Ruidhleadh Màiri Tàillear Mary the tailor would do a reel
Dhannsadh Màiri Tàillear Mary the tailor would dance
Ruidhleadh Màiri Tàillear Mary the tailor would do a reel
Gus na dh'fàs i tinn 'Til she became ill
Ruidhleadh Màiri Tàillear Mary the tailor would do a reel
Dhannsadh Màiri Tàillear Mary the tailor would dance
Ruidhleadh Màiri Tàillear Mary the tailor would do a reel
Gus na dh'fàs i tinn 'Til she became ill
   
Ged bha Màiri crùbach Though Mary was lame
Agus car 'na glùinean And though her knee was twisted
Dhannsadh i gu sunndach She would happly dance
Air an ùrlar ghrinn On the fine floor
Ged bha Màiri crùbach Though Mary was lame
Agus car 'na glùinean And though her knee was twisted
Dhannsadh i gu sunndach She would happly dance
Air an ùrlar ghrinn On the fine floor

 

 

Recordings:
"Puirt A Beul" on Cliar's album Grinn Grinn
"Dá Bhfaigheann Mo Rogha De Thriúr Acu" on Dual's album Dual
"Puirt-A-Beul" on Gillebŕde MacMillan's album Thogainn Ort Fonn