Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Eadaraibh a huinn o

Eadaraibh a huinn o

Eadaraibh a huinn o, poca sil an t-sealgair
Eadaraibh a huinn o, poca sil an t-sealgair
Eadaraibh a huinn o, poca sil an t-sealgair
Am poc a bh'air, an sac a bh'air, am poc a bh'air 's e falbh leis

Am poc a bh'air, an sac a bh'air, am poc a bh'air 's e falbh leis
Am poc a bh'air, an sac a bh'air, am poc a bh'air 's e falbh leis
Am poc a bh'air, an sac a bh'air, am poc a bh'air 's e falbh leis
Eadaraibh a huinn o, poca sil an t-sealgair

 

 

Recordings:
"Puirt-A-Beul" on Mac-talla's album ...Mairidh Gaol Is Ceol