Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Fear a' chil bhin

Fear a' chil bhin

'S e fear a' chil bhin, mo ghrdh a dh'fheith rium It was the fair lad, my love that waited for me
Mo ghrdh a dh'fheith rium, mo ghrdh a dh'fheith rium My love that waited for me, my love that waited for me
'S e fear a' chil bhin, mo ghrdh a dh'fheith rium It was the fair lad, my love that waited for me
'S e'm Baile nan Cailleach gu Bealltainn In Baile nan Caileach until Beltane
'S e fear a' chil bhin, mo ghrdh a dh'fheith rium It was the fair lad, my love that waited for me
Mo ghrdh a dh'fheith rium, mo ghrdh a dh'fheith rium My love that waited for me, my love that waited for me
'S e fear a' chil bhin, mo ghrdh a dh'fheith rium It was the fair lad, my love that waited for me
'S e'm Baile nan Cailleach gu Bealltainn In Baile nan Caileach until Beltane
   
'S muladach mise gun duin' ach mi fhn Sad am I with no one but myself here
'S muladach mi, 's mi gun duin' agam Sad am I with no one but myself here
'S muladach mise gun duin' ach mi fhn Sad am I with no one but myself here
'S cch ag iomain nan gamhna With everyone else droving the stirks
'S muladach mise gun duin' ach mi fhn Sad am I with no one but myself here
'S muladach mi, 's mi gun duin' agam Sad am I with no one but myself here
'S muladach mise gun duin' ach mi fhn Sad am I with no one but myself here
'S cch ag iomain nan gamhna With everyone else droving the stirks

 

 

Recordings:
"Puirt A Beul" on Cliar's album Grinn Grinn