Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Gogan a' chinn mhir

Gogan a' chinn mhir

Sist: Chorus:
Ruidhleadh Gogan a'chinn mhir Gogan of the big head would reel
Buaichaille nan gamhna Herd of the stirks
Ruidhleadh Gogan a'chinn mhir Gogan of the big head would reel
Buaichaille nan gamhna Herd of the stirks
Ruidhleadh Gogan a'chinn mhir Gogan of the big head would reel
Buaichaille nan gamhna Herd of the stirks
Ruidhleadh Gogan a'chinn mhir Gogan of the big head would reel
Buaichaille nan gamhna Herd of the stirks
   
'S ann ort fhin a tha na casan It is you that has the fine legs
'S chan e casan gallda And not lowland legs
Cinn cho gairbhe ris a'chalpa Feet as brawny as the calves
'S ainmeil air an danns' thu And famous at dancing you are
'S ann ort fhin a tha na casan It is you that has the fine legs
'S chan e casan gallda And not lowland legs
Cinn cho gairbhe ris a'chalpa Feet as brawny as the calves
'S ainmeil air an danns' thu And famous at dancing you are
   
Gogan fhin an gille gasda Gogan himself the lad
Tha e math gu dannsa He is good at dancing
Bidh e ruith air feadh nan nighean He runs among the girls
A'mireag 's a' cainnt riuth' Flirting and chatting with them
Gogan fhin an gille gasda Gogan himself the lad
Tha e math gu dannsa He is good at dancing
Bidh e ruith air feadh nan nighean He runs among the girls
A'mireag 's a' cainnt riuth' Flirting and chatting with them

 

 

Recordings:
"Mo Bh Dhubh Mhr" on James Graham's album Siubhal