Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Hai o na h-eireagan

Hai o na h-eireagan

Hai o na h-eireagan Hai o the pullets
Na h-eireagan, na h-eireagan The pullets, the pullets
Hai o na h-eireagan Hai o the pullets
Nach aighear mar a dh'fhalbh iad Isn't it strange how they disappeared
Hai o na h-eireagan Hai o the pullets
Na h-eireagan, na h-eireagan The pullets, the pullets
Hai o na h-eireagan Hai o the pullets
Nach aighear mar a dh'fhalbh iad Isn't it strange how they disappeared
   
Bha eireagan aig Bill ann Bill had pullets there
Bha eireagan aig Bill ann Bill had pullets there
Bha eireagan aig Bill ann Bill had pullets there
S ticket air an earball With tickets on their tails
Bha eireagan aig Bill ann Bill had pullets there
Bha eireagan aig Bill ann Bill had pullets there
Bha eireagan aig Bill ann Bill had pullets there
S ticket air an earball With tickets on their tails

 

 

Recordings:
"Puirt-A-Beul" on Eilidh Mackenzie's album Eideadh Na Sgeulachd