Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Leannan a bh'agam

Leannan a bh'agam

Leannan a bh'agam an uiridh The girlfriend that I had last year
Sgaradh oirre dh'fhalbh i Curses on her, has gone away
Leannan a bh'agam an uiridh The girlfriend that I had last year
Sgaradh oirre dh'fhalbh i Curses on her, has gone away
Leannan a bh'agam an uiridh The girlfriend that I had last year
Sgaradh oirre dh'fhalbh i Curses on her, has gone away
Tha i'm bliadhna Cille Pheadair She is in Kilphedar this year
'Si ri obair banchaig Working as a dairymaid

 

 

Recordings:
"Leannan A Bh'agam" on Sėleas' album Harpbreakers