Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Nam biodh agam gioball bodaich

Nam biodh agam gioball bodaich

Nam biodh agam gioball bodaich If I had a ragged old man
Bhogainn as an allt e I'd soak him in the stream
Nam biodh agam gioball bodaich If I had a ragged old man
Bhogainn as an allt e I'd soak him in the stream
Nam biodh agam gioball bodaich If I had a ragged old man
Bhogainn as an allt e I'd soak him in the stream
'S mur biodh e ghlan nuair a bheirinn ās e And if he weren't clean when I removed him
Bhogainn rithist ann e I'd soak him again
   
Bhogainn e, 's gun togainn e I'd soak him and I'd lift him
'S gun bhogainn ās an allt e And I'd soak him in the stream
Bhogainn e, 's gun togainn e I'd soak him and I'd lift him
'S gun bhogainn ās an allt e And I'd soak him in the stream
Bhogainn e, 's gun togainn e I'd soak him and I'd lift him
'S gun bhogainn ās an allt e And I'd soak him in the stream
'S mur biodh e ghlan nuair a bheirinn ās e And if he weren't clean when I removed him
Bhogainn rithist ann e I'd soak him again

 

 

Recordings:
"Puirt" on Julie Fowlis' album Mar A Tha Mo Chridhe
"Puirt A Beul" on Rachel Walker's album Fon Reul-Sholus