Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Nighean bhuidh' ruadh

Nighean bhuidh' ruadh

Nighean bhuidh' ruadh bh'aig Dmhnall Ruadh pobair The russet-haired daughter of Donald Ruadh the piper
Rachadh i bhl nam faigheadh i fdhleir Would attend a ball if she could catch the fiddler's eye
Nighean bhuidh' ruadh bh'aig Dmhnall Ruadh pobair The russet-haired daughter of Donald Ruadh the piper
Dhanadh i sth nam faigheadh i drm Would be quite peace-loving provided she was given a dram
Nighean bhuidh' ruadh bh'aig Dmhnall Ruadh pobair The russet-haired daughter of Donald Ruadh the piper
Rachadh i bhl nam faigheadh i fdhleir Would attend a ball if she could catch the fiddler's eye
Nighean bhuidh' ruadh bh'aig Dmhnall Ruadh pobair The russet-haired daughter of Donald Ruadh the piper
Dhanadh i sth nam faigheadh i drm Would be quite peace-loving provided she was given a dram
   
Dhanadh i crdadh, dhanadh i creadh She would card wool, she would comb wool
Rachadh i bhl nam faigheadh i fdhleir Would attend a ball if she could catch the fiddler's eye
Dhanadh i crdadh, dhanadh i creadh She would card wool, she would comb wool
Dhanadh i sth nam faigheadh i drm Would be quite peace-loving provided she was given a dram
Dhanadh i crdadh, dhanadh i creadh She would card wool, she would comb wool
Rachadh i bhl nam faigheadh i fdhleir Would attend a ball if she could catch the fiddler's eye
Dhanadh i crdadh, dhanadh i creadh She would card wool, she would comb wool
Dhanadh i sth nam faigheadh i drm Would be quite peace-loving provided she was given a dram

 

 

Recordings:
"Fosgail An Dorus" on Capercaillie's album Sidewaulk
"Puirt A Beul" on Ishbel MacAskill's album Essentially Ishbel
"Lia Fail" on Mackenzie's album Fama Clamosa
"Puirt-A-Beul" on Mac-talla's album ...Mairidh Gaol Is Ceol