Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Pige ruadh

Pige ruadh

Fhuaras am pige ruadh I found the red jug
Fhuaras na glaineachan I found the glasses
Fhuaras am pige ruadh I found the red jug
Ann an cṛnan éireagan In the hen-house
Fhuaras am pige ruadh I found the red jug
Fhuaras na glaineachan I found the glasses
Fhuaras am pige ruadh I found the red jug
Ann an cṛnan éireagan In the hen-house
   
Sèist: Chorus:
U goraidh ǵridh goraidh U goraidh giridh goraidh
U goraidh ǵridh goraidh U goraidh giridh goraidh
U goraidh ché goraidh U goraidh che goraidh
Ann an cṛnan éireagan In the hen-house
U goraidh ǵridh goraidh U goraidh giridh goraidh
U goraidh ǵridh goraidh U goraidh giridh goraidh
U goraidh ché goraidh U goraidh che goraidh
Ann an cṛnan éireagan In the hen-house
   
Làn taighe dh'fh́dhleirean House full of fiddlers
Làn taighe chaileagan House full of girls
Làn taighe luba dubha House full of black pudding
'S làn a' mhuidhe mharagan Full of churned pudding
Làn taighe dh'fh́dhleirean House full of fiddlers
Làn taighe chaileagan House full of girls
Làn taighe luba dubha House full of black pudding
'S làn a' mhuidhe mharagan Full of churned pudding
   
Thàinig 's gun tàinig Came without coming
'S ma thàinig na maraichean And if the sailors came
Thàinig 's gun tàinig Came without coming
'S ma thàinig cha d'fhairich mi And if came, I didn't hear
Thàinig 's gun tàinig Came without coming
'S ma thàinig na maraichean And if the sailors came
Thàinig 's gun tàinig Came without coming
'S ma thàinig cha d'fhairich mi And if came, I didn't hear
   
Maraichean an t-sùgraidh The courting sailors
Bu shunndach a'leannain iad I'd happily follow them
'S théid am pige air ḅrd The jug will be brought aboard
Agus ̣laidh sinn falamh e And we'll drink it dry
Maraichean an t-sùgraidh The courting sailors
Bu shunndach a'leannain iad I'd happily follow them
'S théid am pige air ḅrd The jug will be brought aboard
Agus ̣laidh sinn falamh e And we'll drink it dry

 

 

Recordings:
"Pige Ruadh" on Capercaillie's album Get Out
"Amadan G̣rach Saighdeir" on Na Sẹid's album Na Sẹid
"Am Pige Ruadh" on Teine's album Làn Tighe Chaileagan