Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > 'S trusaidh mi na coilleagan

'S trusaidh mi na coilleagan

I dal a du vil I dal a du vil
I dal a du ho ro I dal a du ho ro
I dal a du vil I dal a du vil
'S trusaidh mi na coilleagan I will gather cockles
I dal a du vil I dal a du vil
I dal a du ho ro I dal a du ho ro
I dal a du vil I dal a du vil
'S trusaidh mi na coilleagan I will gather cockles
   
Gair aig an fhairge A shout from the ocean
Shios anns na sgeirein ud Down in the high heavens
Gair aig an fhairge A shout from the ocean
'S trusaidh mi na coilleagan I will gather cockles
Gair aig an fhairge A shout from the ocean
Shios anns na sgeirein ud Down in the high heavens
Gair aig an fhairge A shout from the ocean
'S trusaidh mi na coilleagan I will gather cockles

 

 

Recordings:
"Puirt-A-Beul" on Eilidh Mackenzie's album Eideadh Na Sgeulachd