Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Tha biodag aig Mac Thmais

Tha biodag aig Mac Thmais

Tha biodag aig Mac Thmais Thomas has a dirk
Tha bucaill air a bhrgan There's a buckle on his shoes
Tha biodag aig Mac Thmais Thomas has a dirk
'S gur math gu fnadh sgin d And well would he use it
Tha biodag aig Mac Thmais Thomas has a dirk
Tha bucaill air a bhrgan There's a buckle on his shoes
Tha biodag aig Mac Thmais Thomas has a dirk
'S gur math gu fnadh sgin d And well would he use it
   
Tha biodag air a ghliogadaich The bearded old man's son
Aig mac a bhdaich ghiobadaich With his dirk jingling
'S gum biodh e mar u thigeadh e And if it were as it ought to be
Gur math gu fnadh sgin d Well could he wield the knife
Tha biodag air a ghliogadaich The bearded old man's son
Aig mac a bhdaich ghiobadaich With his dirk jingling
'S gum biodh e mar u thigeadh e And if it were as it ought to be
Gur math gu fnadh sgin d Well could he wield the knife

 

 

Recordings:
"Puirt-A-Beul" on Dchas' album Dchas
"Puirt A Beul" on Mairi MacInnes' album This Feeling Inside