Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Tighinn air a' mhuir tha'm fear a ph˛sas mi

Tighinn air a' mhuir tha'm fear a ph˛sas mi

Tighinn air a' mhuir tha'm fear a ph˛sas mi Coming on the sea is the one I'll marry
Tighinn air a' mhuir tha'm fear a ph˛sas mi Coming on the sea is the one I'll marry
Tha e tighinn air an t-slighe, gille buidhe b˛idheach He is coming on the way, the bonny yellow-haired lad
Ciobair nan ˛isgean a ph˛sas mi Shepherd of the sheep whom I'll marry
Tighinn air a' mhuir tha'm fear a ph˛sas mi Coming on the sea is the one I'll marry
Tighinn air a' mhuir tha'm fear a ph˛sas mi Coming on the sea is the one I'll marry
Tha e tighinn air an t-slighe, gille buidhe b˛idheach He is coming on the way, the bonny yellow-haired lad
Ciobair nan ˛isgean a ph˛sas mi Shepherd of the sheep whom I'll marry
   
SŔist: Chorus:
Tha m'ulaidh air, tha m'ulaidh air, tha m'ulaidh air a' chýobair My treasure, my treasure, my treasure the shepherd
Tha m'aighear air, tha m'aighear air, tha m'aighear air a' chýobair My joy, my joy, my joy the shepherd
O m'eudail air an t-s¨il, air a' mhala bha 's a' chionn My darling the eye, and the brow above it
R¨n mo chridhe air a' ghille, grÓdhan air The lad is the desire of my heart, I love him
Tha m'ulaidh air, tha m'ulaidh air, tha m'ulaidh air a' chýobair My treasure, my treasure, my treasure the shepherd
Tha m'aighear air, tha m'aighear air, tha m'aighear air a' chýobair My joy, my joy, my joy the shepherd
O m'eudail air an t-s¨il, air a' mhala bha 's a' chionn My darling the eye, and the brow above it
R¨n mo chridhe air a' ghille, grÓdhan air The lad is the desire of my heart, I love him
   
Theid thu null air an fhadhail, ni thu sin You will cross the ford, you will
Thig thu nall air an fhadhail, ni thu sin You will come across the ford, you will
Theid thu null air an fhadhail, ni thu ghruagach a thaghadh You will go across the ford, and choose the girl
Far na dh'fhÓg thu do roghainn bith thu sin Where you left your choice, you will be there
Theid thu null air an fhadhail, ni thu sin You will cross the ford, you will
Thig thu nall air an fhadhail, ni thu sin You will come across the ford, you will
Theid thu null air an fhadhail, ni thu ghruagach a thaghadh You will go across the ford, and choose the girl
Far na dh'fhÓg thu do roghainn bith thu sin Where you left your choice, you will be there

 

 

Recordings:
"Tighinn Air A'mhuir Am Fear A Phosas Mi" on Capercaillie's album NÓdurra
"Tha Mulaidh" on Alyth McCormack's album An Iomall
"Puirt A Beul" on Catriona Watt's album Cadal Cuain