Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Margaret Stewart > Colla Mo Rn > Hug Oreann O Ro Gur Toigh Leam Fhn Th

   
Colla Mo Rn Hug Oreann O Ro Gur Toigh Leam Fhn Th
   
Credits: Traditional; arranged by Margaret Stewart & Allan MacDonald
   
Appears On: Colla Mo Rn
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Hug ireann O Ro" on Fiona Mackenzie & Arthur Cormack's album Seinn! O Ho Ro Seinn!
   

Lyrics: English Translation:
   
Hug oreann o ro, gur toigh leam fhn thu Hug oreann o ro, you are dear to me
'S toigh leam fhn thu 's tu leam as bidhche You are dear to me and to me you are the most handsome
Blas na meala air do phgan Your kisses like honey
Bidh mi gad chaoidh 'on a rinn thu seladh I mourn you since you sailed away
Hug oreann o ro, gur toigh leam fhn thu Hug oreann o ro, you are dear to me
   
'S fhada, 's fhada, 's gur fhad' air falbh thu Far, far and how far away you are
Air long Righ Ders' le do chta dearg ort On King George's ship with your red coat on
'S tric mo shilean air an fhairge Frequently my eyes are on the ocean
Flach a faicinn-sa fear do dhealbha Trying to see one of your countenance
Hug oreann o ro, gur toigh leam fhn thu Hug oreann o ro, you are dear to me
   
'S fhada, 's fhada, gur fhad' a-muigh thu Far, far out there you are
Gun fhios a ghaoil nach e 'n cuan a shluig thu Without knowing, my love, that the ocean hasn't swallowed you up
Gur e 'n gaol le chile thug sinn We had requited love
A dh'fhg ad dheidh mi cho deurach duilich Which has left me tearful and sorrowful after you
Hug oreann o ro, gur toigh leam fhn thu Hug oreann o ro, you are dear to me
   
Bha mi'n raoir ann am bruadar cadail I was last night in a dream
'S chunna mis' thu air bruaich mo leapa And I saw you on the edge of my bed
'S nuair a dhisg mi anns a' mhadainn WHen I woke up in the morning
Muir mhr nan tonn 's e gu trom cuir eadrainn The great sea of the billows was relentlessly keeping us apart
Hug oreann o ro, gur toigh leam fhn thu Hug oreann o ro, you are dear to me
   
Their iad riumsa gu robh thu grach They say to me that you are foolish
'S gum biodh tu tric anns na taighean-sda That you would frequently be in the alehouses
Nach robh stocainn is nach robh brg ort That you had no stockings or shoes on
'S ciamar 'ghaoil, dh'fhaodainn do phsadh And how, my love, could I marry you
Hug oreann o ro, gur toigh leam fhn thu Hug oreann o ro, you are dear to me
   
'S truagh nach robh mi nam eun beag aotrom Pity I wasn't a little, light bird
Mar an uiseag neo mar an fhaoilinn Like the lark or the like the gull
'S mi gam shobadh air feadh nan gaoithtean And I being tossed around the winds
Gus a ruiginn far a bheil mo ghaol-sa Until I'd reach where my love is
Hug oreann o ro, gur toigh leam fhn thu Hug oreann o ro, you are dear to me
   
'S toigh leam fhn thu 's tu leam as bidhche You are dear to me and to me you are the most handsome
Blas na meala air do phgan Your kisses like honey
Bidh mi gad chaoidh 'on a rinn thu seladh I mourn you since you sailed away
Hug oreann o ro, gur toigh leam fhn thu Hug oreann o ro, you are dear to me