Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Margaret Stewart > Fhuair Mi Pog > O Mhairi 'S Tu Mo Mhairi

   
Fhuair Mi Pog O Mhairi 'S Tu Mo Mhairi
   
Credits: Traditional; arranged by Margaret Stewart & Allan MacDonald
   
Appears On: Fhuair Mi Pog
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "O Mhairi's Tu Mo Mhairi" on Karen Matheson's album Downriver
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
I oireann ra u I oireann ra u
I oireann dhi a I oireann dhi a
H oireann ra u H oireann ra u
   
O Mhri 's tu mo Mhairi Oh Mary, you are my Mary
   
Och, och mo nighean donn Oh my brown-haired girl
   
'S truagh nach robh sinn air tu nall ___
   
Truagh nach robh sinn air an iridh Would that we were in the shieling
   
Fo shile na beinne ___
   
Le spridh de chrodh bainne With a herd of milk cows
   
Togail l de laoigh ghasda Raising a herd of fine calves
   
Togail l de laoigh bhoireann A herd of female calves
   
Deanamh m agus cis ann Making butter and cheese the
   
Chunna mi tighinn na fidh I saw the deer coming
   
'S iad a' tighinn as am birean Bellowing as they came
   
'Truagh nach robh mi air an claibh I wish I were behind them
   
Le mo ghunna 's m' adhairc fhdair With my gun and my powder horn