Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Margaret Stewart > Colla Mo Rùn > Théid Is Gun Téid E Leam

   
Colla Mo Rùn Théid Is Gun Téid E Leam
   
Credits: Traditional; arranged by Margaret Stewart & Allan MacDonald
   
Appears On: Colla Mo Rùn
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "An Gaidheal 'S A Leannan" on Mairi MacInnes' album Orosay
   

Lyrics: English Translation:
   
Sèist: Chorus (after each verse):
Théid is gun téid e leam He will go, he will go with me
Leam-sa gun téid mo leannan With me, my beloved with go
Théid is gun téid e leam He will go, he will go with me
   
Théid mo leannan leam a phòsadh My beloved will go with me to be married
Dh'aindeoin 's na tha beò 's na chailleadh Despite whoever lives or dies
   
Théid mo leannan leam a sheòladh My beloved will go and sail with me
Luingeas mhór na' ròpan fada The big ship of the long ropes
   
Seòlaidh sinn a-null air fairge We will sail over the ocean
'S fàgaidh sinn aig Alba beannachd And we'll leave Scotland a blessing
   
Théid e leam a-null air chuantan He will go with over the seas
Far nach toir 'ad bhuain a' fearann Where they will not take the land from us
   
Mar a nìthear na'r dùthaich As is done in our country
'S fheudar cùl thoirt dhith dh'ar n-aindeoin We must unwillingly turn our backs on Scotland
   
Buailibh luaidhibh an clò Strike it and waulk the tweed, my loved ones
'Son briogais phòsda dha mo leannan To make wedding trousers for my beloved
   
Buidhe, buidhe mar a' sìthean Twice yellow as the flower
Fear dhan tug mi fhìn mo ghealladh The one to whom I gave my promise
   
(Sèist 2x) (Chorus 2x)