Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Tannas > Oighreachd > Eilean Beag Donn A' Chuain

   
Oighreachd Eilean Beag Donn A' Chuain
   
Credits: Traditional; arranged by Tannas
   
Appears On: Oighreachd
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Do lmh, a charaid, do dh 'Eilean a' chuain Your help, my friend, to the Island of Lewis
'S a h-eallach cho cruaidh is trom Since its burden is so difficult to bear
Tha'm bs'na chabhaig ri sgathadh 's a' buain Death is reaping its terrible toll
Gun duine ni suas an call With no one to make up the loss
Tha'n igridh sgoinneil a shelas na caoil The upstanding youth who sail the straits
An ite na laoich a bh'ann Instead of the warriors who once were there
Gun bhoineid, gun bhrig, a' siubhal an raoin Are without clothing or shoes, traversing the moors
An Eilean an Fhraoich ud thall In the distant Island of Heather
   
H ri o r, togaidh sinn fonn Hi-ri-o-ri, we'll sing a song
Air Eilean beag donn a' chuain About the little brown Island in the ocean
Eilean beag Ledhais dachaidh nan seid Little Island of Lewis, home of the warriors
A chumas a' chrmhrag suas Who will keep up the struggle
Eilean nan tonn, a dh'raich na suinn Island of the waves, which reared the heros
'S a chuidich an Fhraing gu buaidh And who helped the French to victory
Cmhla ri chile togaibh sinn fonn All together we'll sing a song
Air Eilean beag donn a' chuain About the little brown Island in the ocean
   
O 's lidir na bannan 'g am tharruing a nall Oh strong are the ties that are pulling me across
Gu eilean beag donn Mhicleid To the little brown island of the MacLeods
'S gu stiuir mi gu h-ealamh gu cala mo long And I shall quickly steer my ship to harbor
'Nuair ruigeas mi ceann mo l When I reach the end of my days
'S ma ghreimicheas m'acair ri Carraig nan Al And if my anchor catches the Bird-Reef
Bidh m'anam tighinn sbhailt be My soul will come safely alive
Mo shiil air am pasgadh am fasgadh Chill-Sgir My sails folded in the shelter of Cill-Sgair
Le m'athair 's mo mhthair chir With my dear father and mother
   
H ri o r, togaidh sinn fonn Hi-ri-o-ri, we'll sing a song
Air Eilean beag donn a' chuain About the little brown Island in the ocean
Eilean beag Ledhais dachaidh nan seid Little Island of Lewis, home of the warriors
A chumas a' chrmhrag suas Who will keep up the struggle
Eilean nan tonn, a dh'raich na suinn Island of the waves, which reared the heros
'S a chuidich an Fhraing gu buaidh And who helped the French to victory
Cmhla ri chile togaibh sinn fonn All together we'll sing a song
Air Eilean beag donn a' chuain About the little brown Island in the ocean