Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Rachel Walker > Bràighe Loch Iall > Bràigh Uige

   
Bràighe Loch Iall Bràigh Uige
   
Credits: Arranged by Rachel Walker
   
Appears On: Bràighe Loch Iall
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Braigh Uige" on Mac-talla's album ...Mairidh Gaol Is Ceol
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha na féidh am Bràigh Uige The deer are in Brae Uige
Bràigh Uige, Bràigh Uige In Brae Uige, in Brae Uige
Tha na féidh am Bràigh Uige The deer are in Brae Uige
'S e mo dhiùbhail mar thachair My loss is what happened
   
Tha mo shealgair gun éirigh My hunter will not rise
Gun éirigh, gun éirigh Will not rise, will not rise
Tha mo shealgair gun éirigh My hunter will not rise
'S tha na féidh air na leacainn And the deer are on the slopes
   
Tha mo shealgair 'na shìneadh My hunter is lying stretched
'Na shìneadh, 'na shìneadh Lying prostate, lying stretched
Tha mo shealgair 'na shìneadh My hunter is lying stretched
Anns an fhrìth gun tighinn dhachaidh In the deer-forest, and has not come home
   
Tha mo crodh air na lóintean My cows are on the brook-meadows
Na lóintean, na lóintean The brook-meadows, the brook-meadows
Tha mo crodh air na lóintean My cows are on the brook-meadows
'S na laoigh òga mu'n casan And their young calves at their feet
   
Iad gun togail ri aonaich They have not been driven up the hillside
Ri aonaich, ri aonaich Up the hillside, up the hillside
Iad gun togail ri aonaich They have not been driven up the hillside
Fireach fraoich agus glacan Heathery mountain or the hollows
   
Gura fuar lag na h-àiridh Cold is the Hollow of the Sheiling
Na h-àiridh, na h-àiridh The Sheiling, the Sheiling
Gura fuar lag na h-àiridh Cold is the Hollow of the Sheiling
'S tha mo ghràdh fo na leacaibh And my love lies under the flag-stones
   
Hillinn o 's na hill iù ò Hillinn o 's na hill iù ò
Hillinn o 's na hill iù ò Hillinn o 's na hill iù ò
Hillinn o 's na hill iù ò Hillinn o 's na hill iù ò
Hillinn o 's na hill iù ò Hillinn o 's na hill iù ò