Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Rachel Walker > Fon Reul-Sholus > Fichead Bliadhna

   
Fon Reul-Sholus Fichead Bliadhna
   
Credits: Calum & Rory MacDonald; arranged by Allan Henderson
   
Appears On: Fon Reul-Sholus
   
Language: Gąidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Ruith sa mhonadh, ruith nam beann Freedom of the moor, freedom of the hill
'S mar sin dhan sgoil aig deireadh samhraidh And from there to school at the end of a summer
Nar clann aig coig bliadhna dh'aois Children five years of age
Gun facal Beurla nar ceann Without one word of the English language
   
"Seo do leabhar, seo do pheann "Here is your book, here is your pen
Dean do leasan," thuirt iad riumsa Study hard," they said to me
"'S gun čirich sibh suas anns an t-saoghal "And you will rise up in the world
'S gheibh sinn air adhart ann" You will achieve"
   
Sčist: Chorus:
Fichead bliadhn' airson fģrinn Twenty years for the truth
B'fheudar dhomh feithreamh, b'fheudar dhomh lorg I had to wait, I had to search
Fichead bliadhn' de bhriagan Twenty years of deceit
Thug iad eachdraidh air falbh bhuainn Denied a knowledge of myself
   
Dh' ionnsaich sinn a leithid ann We learned many things
Cąnan 's bąrdachd, bąrdachd Bheurla The language and the poetry of England
Ceņl na Ghearmailt, eachdraidh na Spainnt The music of Germany, the history of Spain
'S b' e sin an eachdraidh mheallt And even that was a misleading history
   
Bhon sgoil don oilthaigh chaidh sinn ann Then from school on to university
A' leantal foghlam, tuilleadh foghlam Following education, more education
Mar amadan air deireadh streang Like puppets on the end of a string
Seorsa de dh'fhoghlam nam cheann Our heads were filled with a sort of learning
   
(Sčist) (Chorus)
   
Ach dh'čirich mi suas anns an t-saoghal And I did rise up in the world
Fhuair mu deise 's fhuair mi lčine I got my suit, I got my shirt
Fhuair mi ąit' ann an słilean dhaoin' I found a place in the eyes of men
Fada bhon mhonadh mi 'n drąsd A long way from the moor now
   
Carson a chum iad eachdraidh bhuainn? But why did they keep our history from us?
Innsidh mi dhut, tha iad gealltach I'll tell you, they were frightened
Mas eirich clan nan Gąidheal suas In case the children wakened up
Le ceistean sireach is cruaidh With searching and penetrating questions
   
(Sčist) (Chorus)
   
Nuair a thņisich mi air lorg When I started searching
Cha do chreid mi mo shuilean, obair olc I could not believe my eyes, dark deeds
   
Fichead bliadhn', fichead bliadhn' Twenty years, twenty years
Fichead bliadhn' 's mi aineolach Twenty years and I have not been informed
(4x) (4x)
   
Fichead bliadhn' Twenty years