Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Rachel Walker > Brighe Loch Iall > Hr H- Mo Nighean Donn

   
Brighe Loch Iall Hr H- Mo Nighean Donn
   
Credits: Arranged by Malcolm Jones & Rachel Walker
   
Appears On: Brighe Loch Iall
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Hr h- mo nigh'n donn Hr h-, my brown-haired girl
Haori hiu-o nigh'n donn bhidheach Haori hiu-o, lovely brown-haired girl
Hr h- mo nigh'n donn Hr h-, my brown-haired girl
   
'N didh dhomh seladh tro Chaol Muile It was after sailing through the Sound of Mull
'S ann a chunnaic mi 'n t len mi That I saw the girl who hurt me
   
'S ann a seladh tro Chaol Ile It was sailing through the Sound of Islay
B' fheadar duinn bhi dobradh shela That we were obliged to lower the sails
   
Carson a bhios mi riut a' mire Why do I court you
'S fear eile sireadh do phige When another seeks your kisses
   
Fear eile mire ri m' ghruagaich Another man courting my girl
'S mis air bhrr nan stuadh a' seladh While I am sailing on the crests of the waves
   
Fear eile mire ri m' mhaighdinn Another courting my girl
'S e do chaoimhneas rinn mo lenadh It was your kindness that has hurt me
   
Shaoilinn nach gabhadh tu banntrach I wouldn't have thought that you would take a widower
Fhad 's bhoidh geall aig giulan g ort While a young man sought you
   
Shaoilinn nach gabhadh tu tillear I wouldn't think that you would take a tailor
Fhad 's a chrainn fhn do chta As long as I myself would mend your coat
   
Shaoilinn nach gabhadh tu ghreusaich' I wouldn't think that you would take a cobbler
Fhad 's a dheannain fhn do bhrgan As long as I would make your shoes
   
Shaoilinn nach gabhadh tu buachaill' I wouldn't think that you would take a cow-herd
Bhiodh snidh' air a ghruaidh an cmhnaidh His cheeks would always be wet
   
Shaoilinn nach gabhadh tu cobair I wouldn't think that you would take a shepherd
Fhad 's a bhithinn fhn an tir ort As long as I was pursuing you