Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Rachel Walker > Fon Reul-Sholus > Inbhir └sdal Nam Buadh

   
Fon Reul-Sholus Inbhir └sdal Nam Buadh
   
Credits: Iain Camshron; arranged by Malcolm Jones & Rachel Walker
   
Appears On: Fon Reul-Sholus
   
Language: GÓidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Seinnibh le fonn Sing tunefully of
Inbhir └sdal nam buadh Wonderful Inverasdale
Seinnibh le fonn Sing tunefully of
Inbhir └sdal nam buadh Wonderful Inverasdale
Seinnibh le fonn Sing tunefully of
Inbhir └sdal nam buadh Wonderful Inverasdale
Cumaibh suas Inbhir └sdal Exault Inverasdale
San d¨thaich mun cuairt And its surrounding district
   
Ho-r˛, chan eil Óite Horo, there is no place
San robh mise riamh I have ever visited
Ged gheobhainn mo roghainn Although I might have any choice
Dhe gach Óit'n ear no'n iar East or west
Am b'ait leam bhi fuireach In which I would prefer to live
'S am b'fheÓrr leam bhi triall And to which I would travel
'S mur faighinn mo dhachaidh ann If I could not live there
'S mise bitheadh ciar I would feel bereft
   
'S a' mhonadh tha sgaoilte On the hill
Le aonadh gu le˛r Generous heathland spreads
Far 'n d'shaothraich ar sýnnsir Forth where our forebears labored
Le dýcheall son l˛n Diligently for their living
Toirt ruaig air a' Bhuachaill Hunting on the Buachaill
'S iad suaimhneach gun st˛r They lived happily without riches
A' faighinn na bha dhith orr' Getting what sufficed
Cha robh s¨il ac' ri c˛rr They had no desire for more
   
Agus latha 'n trusaidh On gathering day
Bidh drip anns an Óit' Everywhere is bustling
Gach fear mach sa' mhadainn As each man is out early in the morning
Le bhata na laimh Staff in his hand
Le bhag air a ghualainn Bag on his back
Sa ch¨ mu a shÓil With his dog at his heel
Theid gach beathach air monadh Every animal on the hill
A thrusadh gun dÓil Is herded in without delay
   
'S a gheamhradh bidh uisg' In winter, rain
Gaoth is fuachd ann ma seach Wind and cold alternate with each other
Is uairean bidh reothadh Sometimes with frost
Is uairean bidh sneachd And snow
Bidh teine math m˛ine A good peat fire
Cur blÓths anns gach teach Heats every homestead
Nochdadh coibhneas is aoigh anns In which kindness and hospitality are evident
Gach aon ac' mar chleachd AS was the custom
   
Is ged a bhiodh connspaid And although disputes
Aig cuid an aghaidh chÓich May arise
Cha mhair e ach sealan They do not persist
'S mar as giorra 's e 's fhearr The shorter, the better
Ach tha e cho soillear But it is as clear
Ri Órd mheadhan latha As high midday
Gur e sýth agus rian That peace, order
Agus nÓbhachd as fhearr And neighborliness are best
   
Seinnibh le fonn Sing tunefully of
Inbhir └sdal nam buadh Wonderful Inverasdale
Seinnibh le fonn Sing tunefully of
Inbhir └sdal nam buadh Wonderful Inverasdale
Seinnibh le fonn Sing tunefully of
Inbhir └sdal nam buadh Wonderful Inverasdale
Cumaibh suas Inbhir └sdal Exault Inverasdale
San d¨thaich mun cuairt And its surrounding district
   
An uair thig thu timcheall When you come 'round
Aig Sr˛in na Luirge Ruaidh Sr˛in na Luirge Ruaidh
'S a sheallas tu nuas And look down
Inbhir └sdal nam Buadh On glorious Inverasdale
Air latha breagha samhradh On a beautiful summer day
'S a' ghrian 's Ŕirigh suas At sunrise
Chi thu sealladh cho Ólainn You will see a view
'S a th' air an taobh tuath Unsurpassed in the north
   
Seinnibh le fonn Sing tunefully of
Inbhir └sdal nam buadh Wonderful Inverasdale
Seinnibh le fonn Sing tunefully of
Inbhir └sdal nam buadh Wonderful Inverasdale
Seinnibh le fonn Sing tunefully of
Inbhir └sdal nam buadh Wonderful Inverasdale
Cumaibh suas Inbhir └sdal Exault Inverasdale
San d¨thaich mun cuairt And its surrounding district