Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Rachel Walker > Fon Reul-Sholus > Mo Ghaol igear A Chil Duinn

   
Fon Reul-Sholus Mo Ghaol igear A Chil Duinn
   
Credits: Marion Morrison; arranged by Allan Henderson & Rachel Walker
   
Appears On: Fon Reul-Sholus
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Mo ghaol igfhear a chuil duinn My love, the brown-haired youth
Dhan tug mi mo loinn 's mi g To whome I gave my love when young
Dhraichdinn dhut pg san anmoch I would kiss you in the gloaming
Ged bhiodh cch ga sheannachas oirnn Thought others would be talking about us
Mo ghaol igfhear a chuil duinn My love, the brown-haired youth
Dhan tug mi mo loinn 's mi g To whome I gave my love when young
   
Gur a mise tha gu h-uallach It is I who am cheerful
O'n a thinig an duin' uasal Since the gentleman has come
Le mo ribinnean mun cuairt dhomh With my ribbons about about
Cumaidh iad mo ghruag air digh They will keep my hair in order
Mo ghaol igfhear a chuil duinn My love, the brown-haired youth
Dhan tug mi mo loinn 's mi g To whome I gave my love when young
   
Sguiridh mi 'bhrodal nan gillean I will stop flirting with the boys
Ged is math a bhi ruitha mire Although it is pleasant to play with them
Bhon tha 'n Caimbeulach gam shireadh Since the Campbell is seeking me out
Cha tid mi tuilleadh nan coir I will no longer go near them
Mo ghaol igfhear a chuil duinn My love, the brown-haired youth
Dhan tug mi mo loinn 's mi g To whome I gave my love when young
   
Dhmhnaill dhuallaich 'ic ill' Iosa Donald Gilles of the curly hair
Bha mi uair a bha mi str riut There was a time when I fought with you
Ach bhon thinig an tighearn' Ileach But since the laird from Islay has come
Sguiridh mi dheth d' brodal beil I will stop flirting with you
   
Gur a mise tha fo smallan It is I who am sorrowful
Direadh 's a' tearnadh a' ghleannain Up and down the little glen
Cuimhneachadh air gaol mo leannain Remembering my sweetheart's love
Cha robh car an cainnt a bheil There was no deceit in his speech
Mo ghaol igfhear a chuil duinn My love, the brown-haired youth
Dhan tug mi mo loinn 's mi g To whome I gave my love when young
   
Ged a gheibhinn-sa air m' ilgheas Though I should get my choice
Na tha dh'r aig Rgh na Spinne Of all the gold of the king of Spain
'S mr a b' fherr a bhi air irigh Much would I prefer to be on a shieling
Cluaineas leis a Mhrtainn g Sporting with the young Martin
Mo ghaol igfhear a chuil duinn My love, the brown-haired youth
Dhan tug mi mo loinn 's mi g To whome I gave my love when young
   
Ach beul sos air luchd na farchluais But curse on the eavesdroppers
'S luchd nam breug chan iad as fhasa And the tellers of tales who are no better
'S mi gun sibhladh fad air astar I would travel a far distance
Dh'isdeachd cantanas do bheil To hear the speech of your lips
Mo ghaol igfhear a chuil duinn My love, the brown-haired youth
Dhan tug mi mo loinn 's mi g To whome I gave my love when young
   
O, nam bithinn-sa cho fnealt' Oh if I were refined
'S gun deanainn litir a sgrobhadh So that I could write a letter
Rachadh fos thugaibh a dh'Ile A report would go to you in Islay
Nach b'e 'n fhrinn thug iad oirnn That is was not the truth they spoke of us
Mo ghaol igfhear a chuil duinn My love, the brown-haired youth
Dhan tug mi mo loinn 's mi g To whome I gave my love when young
   
Dhraichdinn dhut pg san anmoch I would kiss you in the gloaming
Ged bhiodh cch ga sheannachas oirnn Thought others would be talking about us
Mo ghaol igfhear a chuil duinn My love, the brown-haired youth
Dhan tug mi mo loinn 's mi g To whome I gave my love when young