Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Rachel Walker > Fon Reul-Sholus > Puirt A Beul

   
Fon Reul-Sholus Puirt A Beul
   
Credits: Traditional; arranged by Allan Henderson & Rachel Walker
  a) Amadan G˛rach Saighdear
b) Dhi¨lt Am Bodach Fodar Dhomh
c) Na Robh Agam Gioball Bodaich
d) Fear A Bhios Fada Gun Ph˛sadh
   
Appears On: Fon Reul-Sholus
   
Language: GÓidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: b) "Puirt-A-Beul" on Mairi MacInnes' album Orosay
c) "Puirt" on Julie Fowlis' album Mar A Tha Mo Chridhe
d) "Puirt-A-Beul" on Mac-talla's album ...Mairidh Gaol Is Ceol
"Andy's Saltire" on Tannas' album Suilean Dubh
   

Lyrics: English Translation:
   
Amadan g˛rach g˛rach Silly, silly fool
Amadan g˛rach saighdear Silly fool of a soldier
Amadan g˛rach g˛rach Silly, silly fool
Chunna mi 'g ˛l a-raoir thu I saw you drinking last night
Amadan g˛rach g˛rach Silly, silly fool
Amadan g˛rach saighdear Silly fool of a soldier
Amadan g˛rach g˛rach Silly, silly fool
Chunna mi 'g ˛l a-raoir thu I saw you drinking last night
   
Chunna mi gabhail an rathaid thu I saw you walking the road
Le d' uile ball airm a' stroighlich With all your gear clattering
Thu gearan na rathad a bhith garbh Complaining that the road was rough
Ach, a bhalaich, 's ann bha e r' aimleathan But, my lad, it was too narrow
Chunna mi gabhail an rathaid thu I saw you walking the road
Le d' uile ball airm a' stroighlich With all your gear clattering
Thu gearan na rathad a bhith garbh Complaining that the road was rough
Ach, a bhalaich, 's ann bha e r' aimleathan But, my lad, it was too narrow
   
Amadan g˛rach g˛rach Silly, silly fool
Amadan g˛rach saighdear Silly fool of a soldier
Amadan g˛rach g˛rach Silly, silly fool
Chunna mi 'g ˛l a-raoir thu I saw you drinking last night
Amadan g˛rach g˛rach Silly, silly fool
Amadan g˛rach saighdear Silly fool of a soldier
Amadan g˛rach g˛rach Silly, silly fool
Chunna mi 'g ˛l a-raoir thu I saw you drinking last night
   
Chunna mi gabhail an rathaid thu I saw you walking the road
Le d' uile ball airm a' stroighlich With all your gear clattering
Thu gearan na rathad a bhith garbh Complaining that the road was rough
Ach, a bhalaich, 's ann bha e r' aimleathan But, my lad, it was too narrow
Chunna mi gabhail an rathaid thu I saw you walking the road
Le d' uile ball airm a' stroighlich With all your gear clattering
Thu gearan na rathad a bhith garbh Complaining that the road was rough
Ach, a bhalaich, 's ann bha e r' aimleathan But, my lad, it was too narrow
   
Dhi¨lt am bodach fodar dhomh The old man refused me straw
'S gun dhi¨lt am bodach feur dhomh The old man refused me hay
Dhi¨lt am bodach fodar dhomh The old man refused me straw
Chuirinn fo mo shiosaid To put under my thigh
Dhi¨lt am bodach fodar dhomh The old man refused me straw
'S gun dhi¨lt am bodach feur dhomh The old man refused me hay
Dhi¨lt am bodach fodar dhomh The old man refused me straw
Chuirinn fo mo shiosaid To put under my thigh
   
Dhi¨lt am bodach fodar dhomh The old man refused me straw
'S gun dhi¨lt am bodach feur dhomh The old man refused me hay
Dhi¨lt am bodach fodar dhomh The old man refused me straw
'S gun dhi¨lt am bodach feur dhomh The old man refused me hay
Dhi¨lt am bodach fodar dhomh The old man refused me straw
'S gun dhi¨lt am bodach feur dhomh The old man refused me hay
Gun d' dhi¨lt am bodach luideach odhar The ragged, sallow old man
As an t-sabhail feur dhomh Refused me hay in the barn
   
Dhi¨lt am bodach fodar dhomh The old man refused me straw
'S gun dhi¨lt am bodach feur dhomh The old man refused me hay
Dhi¨lt am bodach fodar dhomh The old man refused me straw
Chuirinn fo mo shiosaid To put under my thigh
Dhi¨lt am bodach fodar dhomh The old man refused me straw
'S gun dhi¨lt am bodach feur dhomh The old man refused me hay
Dhi¨lt am bodach fodar dhomh The old man refused me straw
Chuirinn fo mo shiosaid To put under my thigh
   
Dhi¨lt am bodach fodar dhomh The old man refused me straw
'S gun dhi¨lt am bodach feur dhomh The old man refused me hay
Dhi¨lt am bodach fodar dhomh The old man refused me straw
'S gun dhi¨lt am bodach feur dhomh The old man refused me hay
Dhi¨lt am bodach fodar dhomh The old man refused me straw
'S gun dhi¨lt am bodach feur dhomh The old man refused me hay
Gun d' dhi¨lt am bodach luideach odhar The ragged, sallow old man
As an t-sabhail feur dhomh Refused me hay in the barn
   
Na robh agam gioball bodaich If I had the ragged old man
Bhogainn as an allt e I'd dip him in the stream
Na robh agam gioball bodaich If I had the ragged old man
Bhogainn as an allt e I'd dip him in the stream
Na robh agam gioball bodaich If I had the ragged old man
Bhogainn as an allt e I'd dip him in the stream
'S mur biodh e glan nuair bheirinn Ós e And if he weren't clean when I removed him
Chuirinn rithist ann e I'd put him back in again
   
Bhogainn e, thogainn e I'd dip him and I'd lift him
Bhogainn as an allt e I'd dip him in the stream
Bhogainn e, thogainn e I'd dip him and I'd lift him
Bhogainn as an allt e I'd dip him in the stream
Bhogainn e, thogainn e I'd dip him and I'd lift him
Bhogainn as an allt e I'd dip him in the stream
'S mur biodh e glan nuair bheirinn Ós e And if he weren't clean when I removed him
Chuirinn rithist ann e I'd put him back in again
   
Na robh agam gioball bodaich If I had the ragged old man
Bhogainn as an allt e I'd dip him in the stream
Na robh agam gioball bodaich If I had the ragged old man
Bhogainn as an allt e I'd dip him in the stream
Na robh agam gioball bodaich If I had the ragged old man
Bhogainn as an allt e I'd dip him in the stream
'S mur biodh e glan nuair bheirinn Ós e And if he weren't clean when I removed him
Chuirinn rithist ann e I'd put him back in again
   
Bhogainn e, thogainn e I'd dip him and I'd lift him
Bhogainn as an allt e I'd dip him in the stream
Bhogainn e, thogainn e I'd dip him and I'd lift him
Bhogainn as an allt e I'd dip him in the stream
Bhogainn e, thogainn e I'd dip him and I'd lift him
Bhogainn as an allt e I'd dip him in the stream
'S mur biodh e glan nuair bheirinn Ós e And if he weren't clean when I removed him
Chuirinn rithist ann e I'd put him back in again
   
Fear a bhios fada gun ph˛sadh A man who is late marrying
FÓsaidh feur is fraoch is fireach air Grass, heather and moorland plants will grow on him
Fear a bhios fada gun ph˛sadh A man who is late marrying
FÓsaidh feusag mh˛r air A great beard will grow on him
Fear a bhios fada gun ph˛sadh A man who is late marrying
FÓsaidh feur is fraoch is fireach air Grass, heather and moorland plants will grow on him
Fear a bhios fada gun ph˛sadh A man who is late marrying
FÓsaidh feusag mh˛r air A great beard will grow on him
   
FÓsaidh feur air, fÓsaidh fraoch air Grass and heather and moorland plants
FÓsaidh feur is fraoch is fireach air Will grow on him
FÓsaidh feur air, fÓsaidh fraoch air Grass and heather will grow on him
FÓsaidh feusag mhˇr air A great beard will grow on im
FÓsaidh feur air, fÓsaidh fraoch air Grass and heather and moorland plants
FÓsaidh feur is fraoch is fireach air Will grow on him
Fear a bhios fada gun ph˛sadh A man who is late marrying
FÓsaidh feusag mhˇr air A great beard will grow on him
   
Fear a bhios fada gun ph˛sadh A man who is late marrying
FÓsaidh feur is fraoch is fireach air Grass, heather and moorland plants will grow on him
Fear a bhios fada gun ph˛sadh A man who is late marrying
FÓsaidh feusag mh˛r air A great beard will grow on him
Fear a bhios fada gun ph˛sadh A man who is late marrying
FÓsaidh feur is fraoch is fireach air Grass, heather and moorland plants will grow on him
Fear a bhios fada gun ph˛sadh A man who is late marrying
FÓsaidh feusag mh˛r air A great beard will grow on him
   
FÓsaidh feur air, fÓsaidh fraoch air Grass and heather and moorland plants
FÓsaidh feur is fraoch is fireach air Will grow on him
FÓsaidh feur air, fÓsaidh fraoch air Grass and heather will grow on him
FÓsaidh feusag mhˇr air A great beard will grow on im
FÓsaidh feur air, fÓsaidh fraoch air Grass and heather and moorland plants
FÓsaidh feur is fraoch is fireach air Will grow on him
Fear a bhios fada gun ph˛sadh A man who is late marrying
FÓsaidh feusag mhˇr air A great beard will grow on him