Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Rachel Walker > Fon Reul-Sholus > Soraidh Leis A Bhreacan r

   
Fon Reul-Sholus Soraidh Leis A Bhreacan r
   
Credits: Arranged by Allan Henderson, Ross Martin & Rachel Walker
   
Appears On: Fon Reul-Sholus
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Soiridh leis a bhreacan r Farewell to the new plaid
Oir 's ann air a tha mo rn I have a great affection for it
B'ait leam e os cionn mo ghlin I enjoyed wearing it above my knee
Ann am pleatadh dlth mun cuairt And pleated around my waist
   
Mallachd nan Gaidheal gu lir May King William and his rabble
Aig Righ Uilleam 's aig a thrud Be cursed by every Highlander
Cuir e bhriogais ghlas an cill He forced us to wear the gray breeches
Gus an t-idheadh-sa thoirt uainn Thereby depriving us of our own attire
   
Chuir mi bhriogais ghlas rim thaobh I laid the gray trousers by my side
'S barail leam gun robh mi faoin Feeling very foolish
Cha dean gruagach g mo thaobh No young lass will come near me
Bhon a fhuair mi 'n t-aodach r Now that I have my new outfit
   
Chuir mi bhriogais ghlas fo m' cheann I placed the gray trousers beneath my head
'N ite 'n fhileadh bhig a bh' ann Instead of the kilt I used to have
Gu bhi coltach ris an dream Which made me akin to the race
Tha 'n taobh tuath de uisge Chluaidh Who live north of the River Clyde
   
Nuair a thid mi fhn dhan airm But when I join the army
Gheibh mi fhileadh 's sporran garbh I will receive a rough kilt and sporran
Bonaid bhiorach mholach ghorm A pointed hairy blue bonnet and a yard of ribbon
'S slat de riobainn 's toirm mum chluais As the noise of battle thunders about my ears
   
(Sist 2x) (Chorus 2x)