Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Rachel Walker > Fon Reul-Sholus > Tha Na h-Uain Air An Tulaich

   
Fon Reul-Sholus Tha Na h-Uain Air An Tulaich
   
Credits: Arranged by Allan Henderson & Rachel Walker
   
Appears On: Fon Reul-Sholus
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha na h-uain air an tulaich The lambs on the hillside
A' mireag san fhraoch Sport in the heather
Tha na caorainn a fs Where the berries grow
Agus blth air gach flr And blossoms are on every flower
Tha na caorainn a fs Where the berries grow
Agus blth air gach flr And blossoms are on every flower
'S tha an luingeas And the ships
A' seladh nan cuantan Are sailing in the ocean
   
Bean na bainnse 's a cuideachd The bride and her party
Don eaglais a' falbh Going to the church
Ise marcachd air thoiseach She riding ahead
'S a cruth mar an dealbh As pretty as a picture
Agus gille ga leantainn And a lad following her
Gur trom airsneulach falbh Heavy-hearted and dumb
'S a ghridh For his love
Dol a phsadh fear eile Is going to marry another
   
Aig an altair na seasamh Standing at the altar
'S a fear-psda ri taobh With her groom by her side
Cur an fhinne mu meir Putting the ring on her finger
'S a' toirt bidean a ghaoil And making vows of love
Thuirt an gill' air a shocair The lad said quietly
"Mo ghrdh dhut chan aom "My love for you will never weaken
Ged a tha thu Even though you are
Nis psd' aig fear eile" Now married to another"
   
"Cladhaich m'uaigh," thuirt an gille "Dig a grave," said the lad
"Far am faigh mise tmh "Where I can get some peace
Cuir na fliran oirr' thairis Plant flowers around it
'S bheir an t-earrach oirr' fs And spring will make them grow
Agus sn mi fon ghlasraich And lay me under the earth
Far an laigh mi gu brth Where I will lie forever
Cha chuir n Nothing but death
Ach am bs i s m'aire" Will banish her from my mind"
   
Tha na h-uain air an tulaich The lambs on the hillside
A' mireag san fhraoch Sport in the heather
Tha na caorainn a fs Where the berries grow
Agus blth air gach flr And blossoms are on every flower
Tha na caorainn a fs Where the berries grow
Agus blth air gach flr And blossoms are on every flower
'S tha an luingeas And the ships
A' seladh nan cuantan Are sailing in the ocean
   
Tha na h-uain air an tulaich The lambs on the hillside
A' mireag san fhraoch Sport in the heather
Tha na caorainn a fs Where the berries grow
Agus blth air gach flr And blossoms are on every flower
Thuirt an gill' air a shocair The lad said quietly
"Mo ghrdh dhut chan aom "My love for you will never weaken
Ged a tha thu Even though you are
Nis psd' aig fear eile" Now married to another"