Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Whistlebinkies > Timber Timbre > Eilean Scalpaigh Na Hearadh

   
Timber Timbre Eilean Scalpaigh Na Hearadh
   
Credits: Gilleasbuig Grannd; lyrics by Iain Moireasdan
   
Appears On: Timber Timbre
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Eilean Scalpaigh na Hearadh Island of Scalpay, Harris
Eilean maiseach mo ghridh My beloved, beautiful island
Eilean cbhraidh nam beanna Sweet island of mountains
Nan gleanna 's nan crn Of glens and rocks
Far an robh mi o m'ig Where I used to, since my youth
Air bheag elais nan cs And knowing little of hardship
Falbh nan cluaineagan bidheach Traverse the beautiful pastures
Ann an b Cheann a' Bhigh In the inlet of Ceann a' Bhigh
   
Rubha Glas a tha bidheach Beautiful Rubha Glas
Thogadh g ann mi suas There I was raised
Siud mo rogh' ite cmhnaidh' There is my choice of a place
'M fianais mhrthonn a' chuain To live by the great ocean waves
'G isdeachd alltan a' bhearraidh Listening to the streamlet from the ridge
Ruith na dheannaibh a-nuas Running speedily down
'N m irigh is laighe When rising and going to bed
Cel na mara nam chluais The music of the sea in my ears
   
Meall Chailbost tha sgiamhach Fair Meall Chailbost
ite feurach na spridh Grassy place of cattle
Siud an sealladh as bragha That is the most beautiful sight
Tha fo iarmailt na grin Under the heavens
Faicinn uain anns gach bealach Seeing lambs in every pass
Aotrom ealant' a' leum Leaping lightly and nimbly
Ein an t-slibh 's iad ri caithream Birds of the hills singing joyfully
Air gach bearradh is geug On every ridge and branch
   
Tr nan ganach gasda Land of strong young men
Tr nan gaisgeach 's nan sr Of warriors and heroes
Tr nam maraichean tapaidh Land of brave mariners
Cite facas nas fherr None better can be found
Tr nan ighean tha maiseach Land of beautiful maidens
Cliiteach, faic'leach nan gnths Renowned and modest in their ways
Ann an grinneas 's an dealbha In elegance and appearance
Fhuair iad ainm anns gach it' They have gained fame everywhere
   
Soraidh sln leis an eilean Farewell to the island
Eilean maiseach an fhraoich Beautiful island of the heather
Eilean suairce na Gidhlig Generous Gaelic island
Far an d'raicht' na laoich Where heroes were raised
Guma sln leis gach crnan Farewell to every little rock
Gach trigh agus caol Every branch and every stretch of water
Siud mo dhrachd 's mo bheannachd That is my wish and my blessing
Do dh'eilean Scalpaigh mo ghaoil To my beloved island of Scalpay