Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Capercaillie > The Blood Is Strong > 'S Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh

   
The Blood Is Strong 'S Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh
   
Credits: M.McFarlane
   
Appears On: The Blood Is Strong
   
Language: Gŗidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "'S Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh" on Anna Murray's album Trž Nithean
   

Lyrics: English Translation:
   
Faili, faili, faili o ro Faili, faili, faili o ro
Faili, faili, faili o ro Faili, faili, faili o ro
Faili, faili, faili o ro Faili, faili, faili o ro
'S cian nan cian bho dh'fhag mi Leodhas It is a time of long times since I left Lewis
   
'S fhada leam an oidhche gheamhraidh I feel the winter night long
'S fhada 's fhada 's fhada leam i Long, long, long it is
'S nach fhaic mi ach preiridh lom ann I can see nothing but a bare prairie there
'S cha chluinn tonn ri tigh'nn gu traigh ann And I can't hear a wave coming to the shore
   
'N am do'n fheasgar a bhi ciaradh In the evening time when it's getting dark
'S tric a bhios mo spiorad cianail Often the spirit will be full of longing
Smaoineachadh g' el cian nan cian uam Thinking that there is a long, long distance
Far 'm bu mhiann leam dhol a cheilidh From where I would like to be ceilidhing