Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Cliar > Cliar > A Fhleasgaich Oig As Ceanalta

   
Cliar A Fhleasgaich Oig As Ceanalta
   
Credits: Traditional; arranged by Cliar
   
Appears On: Cliar
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "A Fhleasgaich Oig Is Ceanalta" on Maggie MacInnes' album Eilean Mara
"A Fhleasgaich Òig" on Talitha MacKenzie's album Spiorad
"A Fhleasgaich Óig" on Alyth McCormack's album An Iomall
   

Lyrics: English Translation:
   
Sèist: Chorus (after each verse):
A fhleasgaich òig as ceanalta Most amiable young man
'S tu leannan nan deas ghruagach You are the darling of the handsome women
Do ghaol a rinn mo shàrachadh Your love has troubled me
'S tha 'bhlàth siud air mo shnuadh-sa And has affected my beauty
   
Cha Ghall a tha nam' leannan-sa My love is not a Lowlander
Chan Aranach 's cha Tuathach He's neither Arranman nor a Northerner
Ach 's ann am Muile dh'àraicheadh But it was in Mull
MacPhàil an leadain dualaich That MacPhail of the ringletted hair was raised
   
Shiùbhlainn fad o m' dhaoine leat I would travel far from my people with you
Air long 'sa h-aodach suas rith' On a boat in full sail
Cho fad 'sa chuireadh gaoth sinn As far as the wind would drive us
'Gar saodachadh thar chuantan Across the ocean
   
Shiùbhlainn fada, fada leat I would travel a long, long distance with you
Cho fad 'san t-Eilean uaine As far as the green Island
Nan gealladh tu nuair thilleamaid If you would promise on our return
An snaidhm a chur nach fuasgladh To tie the knot which cannot be undone