Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Maggie MacInnes > Eilean Mara > A Fhleasgaich Oig Is Ceanalta

   
Eilean Mara A Fhleasgaich Oig Is Ceanalta
   
Credits: Traditional; arranged by Maggie MacInnes, Dougie MacLean, Graeme Hughes & Ali Napier
   
Appears On: Eilean Mara
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "A Fhleasgaich Oig As Ceanalta" on Cliar's album Cliar
"A Fhleasgaich ig" on Talitha MacKenzie's album Spiorad
"A Fhleasgaich ig" on Alyth McCormack's album An Iomall
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
A fhleasgaich oig is ceanalta Oh young and gentle lad
'S tu leannan nan deas ghruagach To all the girls their sweetheart be
Do ghaol a rinn mo sharachadh Your love has so oppressed me
'S tha bhlath sin air mo shnuadh-sa I'm pale and worn, it's plain to see
   
Shiubhlainn fada, fada leat Far, far away I'd go with you
Shiubhlainn deas is tuath leat I'd journey north and south with you
Is shnamhainn an cuan Ronach leat I'd swim the Rona sea with you
'S ri m' bheo cha toirinn fuath dhut Through life I'd not disfavor you
   
Gur binn thu na na fidhlichean You are sweeter than violins
Gur siobhalt' leam do ghluasad To me you move so gracefully
Co chunnaic riamh air urlar thu Whoever saw you on the dance floor
Nach duraigeadh bhith suas riut Would wish to be there with you
   
Cha phoiteir 's chan fhear daoraich thu You are neither drinker nor a drunkard
Bhios daonnan am measg buairidh Who could be drawn into a quarrel
Sar chompanach mu'n bhotul thu But a great companion with a bottle
'S chan fhaicear sprochd na gruaim ort Never seen being coarse or sour
   
Chan Ileach tha 'na leannan dhomh Not from Islay is my sweetheart
Chan Aranach 's cha Tuathach Not from Aran or North Uist
Ach 's ann an Ros a dh'araicheadh But it was in Ross that he was reared
Fear ard an leadain dualaich My tall handsome man with curling hair