Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Arthur Cormack > Ruith Na Gaoith > A Nigheanag A' Ghràidh

   
Ruith Na Gaoith A Nigheanag A' Ghràidh
   
Credits: Murdo Morrison
   
Appears On: Ruith Na Gaoith
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "A Nìghneag A' Ghràidh" on Cliar's album Grinn Grinn
   

Lyrics: English Translation:
   
A nìgheanag, a gràidh My beloved girl
'S tu dh'fhàg an dochair 'nam cheann You have pained me
Air feasgar Di-ciadain 'nam shuidhe On Wednesday evening I am sitting
'S mi riasladh ri rann Struggling to compose a verse
Gum b'fheàrr a bhith sìnte I'd rather be stretched out
Gu socair 's gu sìobhalt' 'sa ghleann Quietly and peacefully in the glen
A' cadal le chéile Sleeping together
Fo dhuilleach nan geugan ud thall Under the branches over there
   
'S ann dhut-sa, mo leannan To you, my love
Thug mise mo chridhe 's mo chiall I gave my heart and my reason
Mo dhùsgadh, mo chadal, mo reult My waking, my sleeping, my star
Mo ghealach 's mo ghrian My moon and my sun
'S tu m'oidhche, mo mhaidainn, mo bhùrn You're my night, my morning, my water
Is m'anail 's mo bhiadh My breath and my food
'N àm éirigh is laighe At waking and lying down
'S tu fhéin an aingeal 'gam dhìon You are the angel protecting me
   
Nan robh mise 's mo leannan If my love and I were
Air sléibhtean farsaing an fraoich On the wide, heathery hill
Gun uallach mu éirigh Free from the burden of getting up
Ach laighe gu sèimh ann an gaol But lying peacefully in love
Toinnte le chéil' ann an sonas Entwined in happiness
Gun léireadh ri d'thaobh Without torment by your side
'S an oidhche le cleòca And the night's cloak
Gu buileach a' còmhdach an raoin Completely covering the plain
   
An saoghal ged 's farsaing Although the world is wide
Gum b'fheàrr a bhith tathaich 'sa' ghleann I'd rather be in the glen
Ri taobh na h-òg chailin Lying beside the young girl
Air thalamh is maisiche leam On the ground is more enticing to me
Bidh rìomhachd, a h-àilleachd Her elegance, her beauty
'S a grinneas gu bràth 'na mo cheann And her kindness will be on my mind
'S an lùchairt mo chridhe And in the palace of my mind
Bidh àite, mo nighean, dhut ann There will be a place for you, my girl
   
Thig fois air an talamh Stillness will descend on the world
Thig tosd air anail a' chuain And the breathing sea will be silent
Air tonnan a' chladaich The waves breaking on the shore
Thig tàmh is cadal car uair Will be at peace for a time
Èoin bheaga na doire The little birds of the grove
Ni fasgadh sona fo'n bhruaich Will take happy shelter under the bank
Ach mo ghaol-sa do m' leannan But my love for my darling
Ri m' bheo chan aithnich e suain Will never know rest