Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > rain Ghidhlig > Illean Aigh

   
rain Ghidhlig Illean Aigh
   
Credits: Traditional
   
Appears On: rain Ghidhlig
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Illean I" on Tannas' album Suilean Dubh
   

Lyrics:

Chorus (after each verse):
Illean aigh hu ho
Challaibh aigh iraibh hu
Illean aigh hu ho

Dh' irich mi moch madainn earraich
Thug mi gu siubhal nam beannaibh

Thug mi gu siubhal nam beannaibh
Thachair Dghall rium 'na dheannaibh

Thachair Dghall rium 'na dheannaibh
'S e ri fiadh bho bheinn gu baile

'S e ri fiadh bho bheinn gu baile
As a' sin gu beul na mara

As a' sin gu beul na mara
Dh' iarradh e luaidh clr is salann

Dh' iarradh e luaidh clr is salann
Bta sin dhol dha na h-Earadh

Bta sin dhol dha na h-Earadh
Sgiobair bh' innt' air cheathar fearaibh

Sgiobair bh' innt' air cheathar fearaibh
Chuireadh i thro chuan 'na h-ainneoin

Chuireadh i thro chuan 'na h-ainneoin
B' fherr leam fhin ba bonn 's a' luachair

B' fherr leam fhin ba bonn 's a' luachair
Donnachadh Bn a bhith le thuaigh ann

Donnachadh Bn a bhith le thuaigh ann
Glaodh arachais 'ga fhuaigheil

Glaodh arachais 'ga fhuaigheil
Rinn e luchdmhor lidir, luath i

Rinn e luchdmhor lidir, luath i
Aigeannach gu siubhal chuan i

Aigeannach gu siubhal chuan i
'S iomadh faoileag bhn a bhuail i

'S iomadh faoileag bhn a bhuail i
Mun a ruiginn Eilean Uaine