Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Tannas > Suilean Dubh > Illean I

   
Suilean Dubh Illean I
   
Credits: a) Illean I - traditional; arranged by Tannas
b) 'Se Faoileag A Th'annad - Miles Campbell
   
Appears On: Suilean Dubh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: a) "Illean Aigh" on Mary Jane Lamond's album rain Ghidhlig
   

Lyrics: English Translation:
   
Dh'irich mi gu moch ro latha I got up early before dawn
Thug mi gu sibhal nan gleannaibh I go to travelling the glens
   
Sist: Chorus (after each verse):
Illean i hu o hu Illean i hu o hu
Chall o i hiraibh o ho Chall o i hiraibh o ho
Illean i hu o hu Illean i hu o hu
   
Thug mi gu sibhal nan gleannaibh I go to travelling the glens
Thachair Dghall rium 'na dheannaibh I met Dougal in a hurry
   
Thachair Dghall rium 'na dheannaibh I met Dougal in a hurry
E ri fiadh bho bheinn gu baile Hunting deer from hill to home
   
E ri fiadh bho bheinn gu baile Hunting deer from hill to home
As a sin gu beul na mara From there to the edge of the sea
   
As a sin gu beul na mara From there to the edge of the sea
Dh'iarraidh e luaidh, clr is salainn He would want lead, a board and salt
   
Dh'iarraidh e luaidh, clr is salainn He would want lead, a board and salt
Bta gus dhol dha na Hearadh A boat to go to Harris
   
Bta gus dhol dha na Hearadh A boat to go to Harris
Sgiobar innt air cheathrair fearaibh With a skipper and four men
   
Sgiobar innt air cheathrair fearaibh With a skipper and four men
Chuireadh i thro chuan dha h-aindeoin Who could force it through the sea
   
(Sist...) (Chorus...)
   
'Se faoileag a th'annad You are a seagull
Do sgiathan a' brodal na gaoithe Your wings caressing the wind
Seall cho ard's tha thu seladh See how high you fly
Air fiar mheidh do sgith On the true balance of your wings
   
'Se bta a th'annad You are a boat
Ann an saoghal fada on t-saoghal seo In a world far from this
Seladh mi annad gu tir a' gheallaigh I will sail you to the promised land
Ni sinn crnan eadar na stallachan dearga We will croon between the red cliffs
   
Tha thu mar shealladh ann an aisling Your are like a dream vision
A chunnaic mi nuair a bha mi g I saw when I was young
Tha thu ga mo bhuaireadh You torment me
Eader na cladaichean uaine Between the green shores