Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Maggie MacInnes > Eilean Mara > Ailein Duinn, A Ni 'S A Naire

   
Eilean Mara Ailein Duinn, A Ni 'S A Naire
   
Credits: Traditional; arranged by Maggie MacInnes & Ali Napier
   
Appears On: Eilean Mara
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Ailean Duinn" on Anna Murray's album Tr Nithean
   

Lyrics: English Translation:
   
Ailein Duinn a ni 's a naire Dark-haired Alan, my precious one
   
Sist: Chorus (after each verse):
O na hi hoireann o ho O na hi hoireann o ho
Hi na hi i ri u hu o Hi na hi i ri u hu o
   
S' goirt 's gur daor a phaigh mi mal dhut Endless grief the price it cost me
   
Cha chrodh laoigh 's cha chaoraich bhana 'Twas neither sheep or cattle
   
Ach an luchd a thaom am bata But the load the ship took with her
   
Bha m'athair oirre 's mo thriuir bhraithrean My father and my three brothers
   
Chan e sin gu leir a chraidh mi As if this wasn't all my burden
   
Ach am fear a ghlac air laimh mi The one to whom I gave my hand
   
Leathanach a' bhroillich bhainghil MacLean of the fair skin
   
A thug o 'n chlachan Di-mairt mi Who took me from the church on Tuesday
   
Fhaoileag bheag thu, fhaoileag mhar' thu Little seagull, seagull of the ocean
   
Cait a d'fhag thu na fir gheala Where did you leave the fair men?
   
Dh'fhag mi iad 'san eilean mhara I left them in the island of the sea
   
Cul ri cul is iad gun anail Back to back, no longer breathing