Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Anna Murray > Tr Nithean > Ailean Duinn

   
Tr Nithean Ailean Duinn
   
Credits: Traditional; arranged by Anna Murray & Iain F. Macleod
   
Appears On: Tr Nithean
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Ailein Duinn, A Ni 'S A Naire" on Maggie MacInnes' album Eilean Mara
   

Lyrics: English Translation:
   
Ailean Duinn a n 'sa nire Dark-haired Alan, my precious one
O na hi ho rin o ho O na hi ho rin o ho
Hi na hi ri hu o Hi na hi ri hu o
   
'S goirt is daor gu phigh mi mal dhut Endless grief the price it cost me
   
Cha chrodh laoigh 's cha chaoraich bhna 'Twas neither sheep or cattle
   
Ach an luchd a thaom am bta But the load the ship took with her
   
Bha m'athair oirre 's mo thriir bhrithrean My father and my three brothers
   
Chan e sin gu lir a chridh mi As if this wasn't all my burden
   
Ach am fear a ghlachd air limh mi The one to whom I gave my hand
   
Leathanach a bhroillich bhn-ghil MacLean of the fair skin
   
Gur e mise bhios gu criteach ___
   
Nuair a ruigeas a sgeul do mhthair ___
   
Their i gur e mise bhth thu ___
   
Aig a mheud 'sa thug mi grdh dhut ___