Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Alyth McCormack > An Iomall > Hi Horˇ

   
An Iomall Hi Horˇ
   
Credits: Traditional; arranged by Alyth McCormack & Jim Sutherland
   
Appears On: An Iomall; The Future Sound Of Gaeldom (compilation)
   
Language: GÓidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "I Ho Ro 'S Na Hug Oro Eile" on D˛chas' album An DÓrna Umhail
"Hý H˛ R˛ 'S Na H˛ R˛ ╚ile" on Fiona Mackenzie & Arthur Cormack's album Seinn! O Ho Ro Seinn!
"I Ho Ro 'S Na Hug Oro Eile" on Margaret Stewart & Allan MacDonald's album Fhuair Mi Pog
   

Lyrics: English Translation:
   
Nuair a bha mi'm chaileig ghoraich When I was a young and foolish girl
Thug mi gaol 'us gradh do'n oigear I gave my love and affection
Aig am bheil a' phearsa bh˛idheach To a handsome youth
'S cha ghradhaich mi ri m'bheo fear eile And never will I love anybody else
   
SŔist: Chorus (after each verse):
Hi hor˛ 's na horo eile Hi hor˛ 's na horo eile
Hi hor˛ 's na horo eile Hi hor˛ 's na horo eile
Hi hor˛ 's na horo eile Hi hor˛ 's na horo eile
Gur tu mo luaidh ri'm bhe˛ cha cheil mi You're my love and as long as I live I won't conceal this
   
Chaidh mi choill na crann's nan gallan ___
Chuir mi s¨il am fi¨ran maiseach ___
B'ann an Glaschu nam b¨than ___
A thug mi r¨n do'n di¨lnach fearail ___
   
Meur a's grinn' air peann a sgriobhas Those fingers that make a pen write so neatly
'S a chuir gleus air teudan fidhle That play a tune on the fiddle
'Se do che˛l do thogadh m'inntinn Your music would lift my soul
An uair a bhithinn sgith fo smalan When I was sad and weary
   
Ach tha mise'n d¨il 's an dochas But I live in expectation and hope
Gu'n tig an lÓ 's am bi sinn comhla That the day will come when we will be united
'S ma bhios tusa dileas domhsa And if you remain faithful to me
Cha ghrÓdhaich mi ri'm bhe˛ fear eile I will never love another man