Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Margaret Stewart > Fhuair Mi Pog > I Ho Ro 'S Na Hug Oro Eile

   
Fhuair Mi Pog I Ho Ro 'S Na Hug Oro Eile
   
Credits: Traditional; arranged by Margaret Stewart & Allan MacDonald
   
Appears On: Fhuair Mi Pog
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "I Ho Ro 'S Na Hug Oro Eile" on Dòchas' album An Dàrna Umhail
"Hì Hò Rò 'S Na Hò Rò Èile" on Fiona Mackenzie & Arthur Cormack's album Seinn! O Ho Ro Seinn!
"Hi Horó" on Alyth McCormack's album An Iomall
   

Lyrics: English Translation:
   
I horó 's na hug óro éile I horó 's na hug óro éile
I horó 's na hug óro éile I horó 's na hug óro éile
I horó 's na hug óro éile I horó 's na hug óro éile
Gur tu mo luaidh, ri m' bheò cha cheil mi I will never hide the fact that you are my love
   
Nuair a bha mi'm chaileag ghòrraich When I was a foolish young girl
Thug mi gaol is gràdh don òigfhear I gave my love to the young man
Air a bheil a' phearsa bhòidheach Of the most beautiful appearance
S cha ghràdhaich mi ri m' bheò fear eile And I will never love another man
   
Chaidh mi choill nan crann 's nan gallan ___
Chuir mi sùil am fiùran maiseach ___
B'ann an Glasachu nam bùthan ___
A thug mi rùn don diùlnach fhearail ___
   
Meur as grinn' air peann a sgrìobhas Fingers most skillful when writing
'S a chur gleus air teudan fìdhle And when tuning the strings of a fiddle
'S e do cheòl a thogadh m'inntinn Your music uplifts my mind
An uair a bhithinn sgìth fo smalan When I am tired and depressed
   
Do chùl dualach cuachach bòidheach Your beautiful ringlets and curly mane
Falt do chinn mar it' an lòin duibh Your head of hair like the wing of the blackbird
Do dhà ghruaigh air dhreach nan ròsan Your two cheeks the hue of roses
Is iad fo dhealta ceò na maidne Under the misty dew of the morning
   
Tha do chalpa cuimir dìreach ___
Mar bhradan aibhne ruith gu fìorghlan ___
'S gura fìor gun tug mi luaidh dhut ___
A-measg na bheil de shluagh air thalamh ___
   
Ach tha mis' an duil 's an dòchas But it is my strong hope
Gun tig an là 's am bi sinn còmhla The day will come when we will be together
'S ma bhios tusa dìleas dhòmhsa And if you are faithful to me
Cha ghràdhaich mi ri m'bheò fear eile I will give my love to no other man
   
I horó 's na hug óro éile I horó 's na hug óro éile
I horó 's na hug óro éile I horó 's na hug óro éile
I horó 's na hug óro éile I horó 's na hug óro éile
Gur tu mo luaidh, ri m' bheò cha cheil mi I will never hide the fact that you are my love