Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Bann de ribinnean

Bann de ribinnean

Ho ro haradal Ho ro haradal
Hind ye haradal Hind ye haradal
Ho ro haradal Ho ro haradal
Hind ye han dan Hind ye han dan
Ho ro haradal Ho ro haradal
Hind ye haradal Hind ye haradal
Ho ro haradal Ho ro haradal
Hind ye han dan Hind ye han dan
   
Bann de ribinnean A band of ribbons
A shioda's de ribinnean Of silk ribbons
Bann de ribinnean A band of ribbons
Á ruidealadh mu'd cheann-sa Is whirling 'round your head
Bann de ribinnean A band of ribbons
A shioda's de ribinnean Of silk ribbons
Bann de ribinnean A band of ribbons
Á ruidealadh mu'd cheann-sa Is whirling 'round your head

 

 

Recordings:
"Funky Bird Medley" on Talitha MacKenzie's album Sólas