Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul (Mouth Music)

     
A bhriogais uallach
A chur nan gobhar as a' chreig
A' mhisg a chuir an Nollaig oirnn
A Mhorag bheag nighean Dhomhuill duinn
A nigh'n donn 's toigh leam thu
A' rcan a bh'againne
Air an fhill
Am muilean dubh
Amadan grach saighdear
An e mo chur fodhad?
An tid thu bhuain mhaoraich *
Bal' an tailear
Bann de ribinnean
Bat' an tilleir *
Bean an droch ndair *
B'fhearr leam fhin gum beireadh an teile
B'fhearr mar a bha mi 'n uiridh
Bhon chuir mo leannan clthaobh rium
Bi mis' air uisg' an lnain duibh
Bodach beag a linean
Bodach Innse Chr *
Bodachan a ghraidh *
Bodaich odhar Hoghaighearraidh
Brochan lom, tana lom
Brochan toraidh Anna Tholm *
Bu chaomh leam bhith fuireach *
Cailleach liath Rathasai
Cairistion 'nighean Eoghainn
Calum beag
Calum crbach
Cha tig an ltha theid mi dhachaidh
Cha toir Iain Mr a nighean dhomh *
Chaill mo lmh a lths
Chaorainn a' chaorainn
Chuirinn air a' phob
Chuirinn mo bhlachan
Ciamar a n mi 'n dannsa dreach
Cta mr Ealasaid
Crathadh d'aodaich a ghaoil
Cuir sa chiste mhir mi *
Cuiridh 'ad do chas air fd *
Da thbh air an fharaidh
Dhannsainn ri danns'
Dh'fhalbhainn sgiobalta
Dhiult am bodach fodar dhomh
Dili o iodalam
Domhnall a tighinn gam' shreadh
Domhnall dubh nan gobhar
Eadaraibh a huinn o
'Fac thu na fidh
Faca sibh Miri nighean Alasdair?
Faca tu saor an t-sbhaidh
Far am bi mi fhn
Fear a' Choire
Fear a' chil bhin
Fear an Din Mhr
Fhir a dh' ith am bonnach mr *
Fhuair mi nead na gurraguig
Fionnghuala
Fire faire Mhrag *
Fosgail an dorus
Gobha bh' ann a Hogha Gearraidh
Gobha Druim an Aonaich
Gogan a' chinn mhir
Hai o na h-eireagan
H gun d'mharbh mi
H r ghoid thu 'n nighean
Hg air a' bhonaid mhir
Hg oiridh hiridh hairidh
I bh d
I ud ud eatharam
Iain mr fada gbhlach
Inns dhmhsa c'il thu cadal *
Leannan a bh'agam
Ma dh'eugas Dmhnall mac 'ic Iain
MacShithich
Maoileas Mr na Guailne *
Meal do bhrgan
M'eudail air do shilean donna
Mo bh dhubh mhr
Mo ghaol-sa bh nach eil breabach *
Mo ghille mr foghain'each
Mo ghn r soda
Mr a' cheannaich
Mrag, 's i Mrag
'N uair bha mi na mo mhaighdinn
Na tri Aonghais *
Nam biodh agam gioball bodaich
Nead na lach as a' luchair
Nighean bhuidh' ruadh
Nighean na cailliche crotaiche crbaich
Null thar nan eileanan
O gur duine truagh mi *
O ho na ribeannan
O ho Phirearaig
Orra bhonna bhonnagan
O tha'n tombaca daor
Pige ruadh
Pg o leannan an fhdhleir
Rachainn a shuiridh' air Oighrig
Riobainnean mra
Riobanan romhach
Ruidhleadh mo nighean donn
Ruidhlidh na coilich dhubha
'S toigh leam fhn buntta 's m
'S trusaidh mi na coilleagan
Sabhal Ia'n 'ic Uisdean
'Sann an Ile
Seallaibh curaigh Eoghainn
Seice Ruairidh
Seinn o
Senaidh NicGumaraid
Sheatadh cailleach
Siod a' rud a thogadh fonn
S'iomadh rud a chunnaic mi
Siud mar chaidh an cl a dholaidh
Silean dubh
Tha am bachaille dbh Fionnghual
Tha bainn' ag na caoraich uile
Tha biodag aig Mac Thmais
Tha fear am beinn an t-slochdain duibh
Tha Fionnlagh ag innearadh
Tha 'm buntta mr *
Tha mi dol a dheanamh banais
Tha mi 'g iarraidh uisge beatha
Tha mi sgith
Tha m'inntinn raoir a-nochd 's a-raoir
Tha smeorach 's a 'mhaduin chiuin
Thoir a nall Ailean thugam
Thoir dhomh do lamh
Tighinn air a' mhuir tha'm fear a phsas mi *
Tiugainn leam 'ille dhuibh
     

* Added January 2012