Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Bodaich odhar Hoghaighearraidh

Bodaich odhar Hoghaighearraidh

Bidh Ẹghainn is fear a' chiubha Eoghainn, Fear a' Chiubha
Is fear an rubha cuide rinn And Fear a' Rubha will be with us
Bidh Ẹghainn is fear a' chiubha Eoghainn, Fear a' Chiubha
Is fear an rubha cuide rinn And Fear a' Rubha will be with us
Bidh Ẹghainn is fear a' chiubha Eoghainn, Fear a' Chiubha
Is fear an rubha cuide rinn And Fear a' Rubha will be with us
Bidh Ẹghainn is fear a' chiubha Eoghainn, Fear a' Chiubha
Is fear an rubha laimh rinn And Fear a' Rubha will be beside us
   
Sèist: Chorus:
'S ann bha 'n othail aig an fhadhail What a commotion there was at the ford
Bodaich odhar Hoghaigearraidh The dun-colored old men of Hoghaigearraidh
'S ann bha 'n othail aig an fhadhail What a commotion there was at the ford
Bodaich odhar Hoghaigearraidh The dun-colored old men of Hoghaigearraidh
'S ann bha 'n othail aig an fhadhail What a commotion there was at the ford
Bodaich odhar Hoghaigearraidh The dun-colored old men of Hoghaigearraidh
Thug iad aghaidh air na fir They challenged the men
À Malacleit is Bhàlaigh From Malacleit and Bhalaigh
   
Bidh Fionnlagh 's an gille ṕob Fionnlagh and the piper's assistant
Dol san ruidhle iollagach Will dance a sprightly reel
Bidh Fionnlagh 's an gille ṕob Fionnlagh and the piper's assistant
Dol san ruidhle iollagach Will dance a sprightly reel
Bidh Fionnlagh 's an gille ṕob Fionnlagh and the piper's assistant
Dol san ruidhle iollagach Will dance a sprightly reel
Bidh Tormod 's an gobha bodhar Tormod and the deaf blacksmith
Dol a thogail bhàirneach Will go to pick limpets
   
Bidh Eubhal is Teach an Triubhais Eubhal, Teach an Triubhais
An dà Uibhist muladach The two Uists will be forlorn
Bidh Eubhal is Teach an Triubhais Eubhal, Teach an Triubhais
An dà Uibhist muladach The two Uists will be forlorn
Bidh Eubhal is Teach an Triubhais Eubhal, Teach an Triubhais
An dà Uibhist muladach The two Uists will be forlorn
Dorghais is Beinn a' Charra Dorghais and Beinn a' Charra
Cur an cath an ̣rdugh Drawing the battle-lines

 

 

Recordings:
"Bodaich Odhar Hoghaighearraidh" on Julie Fowlis' album Cuilidh