Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Calum beag

Calum beag

'S Calum beag o thr a'mhurain Little Calum from the land of Marram Grass
Calum beag o lub a'gheidh Little Calum from the goose-dub
Calum beag o thr a'mhurain Little Calum from the land of Marram Grass
Bheireadh e luinneag air cel He would sing the chorus to a tune
'S Calum beag o thr a'mhurain Little Calum from the land of Marram Grass
Calum beag o lub a'gheidh Little Calum from the goose-dub
Calum beag o thr a'mhurain Little Calum from the land of Marram Grass
Bheireadh e luinneag air cel He would sing the chorus to a tune
   
Sud am bta chaidh o riaghailt There's the boat that's gone off course
Bta nach iarraidh a sel The boat that doesn't need a sail
Tonnan ga togail's 'ga leagail Lifting and dropping with the waves
'S Calum 's a bhoineid 'na dhrn And Calum with his bonnet in his fist
Sud am bta chaidh o riaghailt There's the boat that's gone off course
Bta nach iarraidh a sel The boat that doesn't need a sail
Tonnan ga togail's 'ga leagail Lifting and dropping with the waves
'S Calum 's a bhoineid 'na dhrn And Calum with his bonnet in his fist

 

 

Recordings:
"Calum Beag O Thr a'Mhurain" on Maggie MacInnes' album Spiorad Beatha