Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Chaorainn a' chaorainn

Chaorainn a' chaorainn

Chaorainn a' chaorainn
Buailidh mi 's a chlaigionn thu
Chaorainn a' chaorainn
Cnàgaidh mi 's a chéann thu
Chaorainn a' chaorainn
Buailidh mi 's a chlaigionn thu
Chaorainn a' chaorainn
Cnàgaidh mi 's a chéann thu

Ni mi pronnasg oirre chéann
Mar a dean thu solus dhomh
Ni mi pronnasg oirre chéann
Mur a las thu lampa
Ni mi pronnasg oirre chéann
Mar a dean thu solus dhomh
Ni mi pronnasg oirre chéann
Mur a las thu lampa

 

 

Recordings:
"Puirt A Beul" on Mairi MacInnes' album This Feeling Inside