Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Domhnall a tighinn gam' shíreadh

Domhnall a tighinn gam' shíreadh

Domhnall a tighinn gam' shíreadh
Domhnall gam iarraidh
Domhnall a tighinn gam' shíreadh
Biodag air a chliathaich
Domhnall a tighinn gam' shíreadh
Domhnall gam iarraidh
Domhnall a tighinn gam' shíreadh
Biodag air a chliathaich

Tha mi seo ti taobh an teallaich
'S bithidh gus a liath mi
Cha leig calum tha na stàrsaich
Fear na biodag riàbaich
Tha mi seo ti taobh an teallaich
'S bithidh gus a liath mi
Cha leig calum tha na stàrsaich
Fear na biodag riàbaich

 

 

Recordings:
"Puirt A Beul" on Mairi MacInnes' album This Feeling Inside