Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > 'Fac thu na féidh

'Fac thu na féidh

'Fac thu na féidh gu léir, a Bhoireagain? Have you seen the deer all together, oh Boireagan?
'Fac thu na féidh, a Theàrlaich? Have you seen the deer, Charlie?
'Fac thu na féidh gu léir, a Bhoireagain? Have you seen the deer all together, oh Boireagan?
Suas gu mullach Cnoc Mhàrtuinn? Up by the top of Knock Martin?
'Fac thu na féidh gu léir, a Bhoireagain? Have you seen the deer all together, oh Boireagan?
'Fac thu na féidh, a Theàrlaich? Have you seen the deer, Charlie?
'Fac thu na féidh gu léir, a Bhoireagain? Have you seen the deer all together, oh Boireagan?
Suas gu mullach Cnoc Mhàrtuinn? Up by the top of Knock Martin?
   
Ruidhlidh Boireagan, dannsaidh Boireagan Boireagan will reel, Boireagan will dance
Ruidhlidh Boireagan, Theàrlaich Boireagan will reel, Charlie
Ruidhlidh Boireagan, dannsaidh Boireagan Boireagan will reel, Boireagan will dance
Ruidhlidh Boireagan, Theàrlaich Boireagan will reel, Charlie
Ruidhlidh Boireagan, dannsaidh Boireagan Boireagan will reel, Boireagan will dance
Ruidhlidh Boireagan, Theàrlaich Boireagan will reel, Charlie
Aran is ìm dhomh fhìn's do Bhoireagan Bread and butter for me and Boireagan
Suas gu mullach Cnoc Mhàrtuinn Up to the top of Knock Martin

 

 

Recordings:
"Fac Thu Na Feidh" on Karen Matheson's album The Dreaming Sea